Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình

Thứ Năm, 26-03-2020, 22:23
Học sinh THPT (Ảnh minh hoạ: THUỶ NGUYÊN)

NDĐT - Để việc dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn triển khai thực hiện dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020

Theo công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, mục đích là để giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19; Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên; Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo Bộ GD-ĐT, các hình thức dạy học qua internet bao gồm: Dạy học thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS – Learning Management System); Dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System); Dạy học thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến. Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục có thể tích hợp hệ thống dạy học trực tuyến với hệ thống quản lý học tập.

Yêu cầu về bài học và học liệu đối với dạy học trực tuyến là phải được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học; Được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Khi tổ chức hoạt động dạy học, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua internet.

Đối với dạy học trên truyền hình, bài học trên truyền hình phải do giáo viên có kinh nghiệm dạy học, ghi hình để tổ chức dạy học trên truyền hình theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Học liệu được sử dụng trong dạy học bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học trên truyền hình, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học. Được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Về đánh giá kết quả học tập, Bộ GD-ĐT yêu cầu trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Để kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ, khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Sở GD-ĐT là đơn vị tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình và bố trí nguồn lực, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - truyền hình tại địa phương và các cơ quan có liên quan phối hợp để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình cho các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Các sở lựa chọn giáo viên thực hiện các bài giảng trên truyền hình; phối hợp Đài phát thanh - truyền hình tại địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức ghi hình bài giảng để dạy học trên truyền hình. Đồng thời chỉ đạo các phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý...

Bộ GD-ĐT dự kiến tinh giản chương trình học từ 5-7 tuần

THANH XUÂN