Tuyên Quang đưa nhanh Nghị quyết đại hội Ðảng vào cuộc sống (đời sống – xã hội)

Thứ Hai, 28-09-2020, 04:07
Thành phố Tuyên Quang được quy hoạch theo hướng hiện đại.

Ðảng bộ tỉnh Tuyên Quang có 10 đảng bộ trực thuộc gồm một đảng bộ thành phố, sáu đảng bộ huyện và ba đảng ủy trực thuộc. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các tổ chức đảng đã tập trung xây dựng chương trình hành động đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống.

Chú trọng xây dựng văn kiện, bảo đảm cơ cấu tổ chức

Ðồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, đến hết tháng 6, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tiến hành tổ chức xong đại hội; đến ngày 25-8, các đảng bộ trực thuộc tỉnh cũng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các đại hội diễn ra theo đúng trình tự và hướng dẫn, phát huy được tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết.

Quá trình triển khai đại hội, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các hướng dẫn của Trung ương. Do vậy, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tế, đặt ra những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân. Ðại hội đã bầu được đội ngũ cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và có chất lượng, đủ sức lãnh đạo chi bộ, đảng bộ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng tập trung chỉ đạo việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội với tinh thần nghiêm túc. Báo cáo chính trị có bố cục hợp lý, bảo đảm logic, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành tựu nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc; đồng thời dự báo sát tình hình để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện cả về xây dựng Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững, với tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện giao và kiểm soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến huyện, huyện giao đến xã bảo đảm hệ thống chỉ tiêu chủ yếu thống nhất, đây là việc làm chưa có ở các nhiệm kỳ trước. Các đại hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận các nội dung khó, nội dung mới, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương để xây dựng mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo đối với nguồn quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các huyện đã thực hiện công tác nhân sự cấp ủy theo quy trình, số lượng cấp ủy đều thực hiện giảm theo quy định so với số lượng tối đa được xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020; cơ cấu ngành; tỷ lệ nữ, trẻ cơ bản bảo đảm được tỷ lệ theo quy định của Trung ương, của tỉnh ngay đầu nhiệm kỳ. Kết quả, đại hội cấp trên cơ sở có 23,99% số đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu; tỷ lệ ủy viên là nữ đạt 20,50%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ 38,94%; 15,89% có tuổi đời dưới 40 tuổi. Số lượng cấp ủy, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 giảm 11,28% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bao gồm cả số giảm theo quy định và giảm một đảng bộ trực thuộc do hợp nhất). Cán bộ trúng cử ban chấp hành, ban thường vụ đảng bộ cấp trên cơ sở với số phiếu tín nhiệm cao, tỷ lệ từ 80,32 đến 100%.

Tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với quy hoạch nhân sự HÐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự lãnh đạo Ðoàn đại biểu Quốc hội địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, tạo nguồn quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy (tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh 21,60%, quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy 24%; tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh 28,9%, quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy 44%; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh 19,6%, quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy 4%).

Tuyên Quang đưa nhanh Nghị quyết đại hội Ðảng vào cuộc sống (đời sống – xã hội) -0
Cầu Tình Húc bắc qua sông Lô, công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17 đang hoàn thiện. 

Triển khai, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống

Ðảng bộ huyện Na Hang là đơn vị đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung triển khai ngay các nội dung: tổ chức phổ biến kết quả đại hội đến các chi bộ, đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Ðại hội. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở khẩn trương căn cứ vào Nghị quyết Ðại hội để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Ðảng ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hai khâu đột phá gồm: phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, giá trị gia tăng cao và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, tới các chủ đầu tư để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu đến cuối tháng 9-2020 giải ngân đạt 70% vốn. Ðể đạt được mục tiêu giải ngân đề ra, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư công trình khởi công mới năm 2020 do huyện làm chủ đầu tư; tập trung công tác giải phóng mặt bằng các công trình; đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn trả tạm ứng và thanh toán khối lượng thi công mới, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm như: Kè bảo vệ bờ sông gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang; công trình đường giao thông, công trình quảng trường và nhà văn hóa thể thao trung tâm thuộc dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang, các công trình hạ tầng phục vụ phát triển du lịch,...

Lâm Bình là đảng bộ huyện được chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và đây cũng là đơn vị duy nhất của tỉnh thực hiện mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện. Ngay sau đại hội, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức hội nghị công bố hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HÐND-UBND huyện thành Văn phòng huyện Lâm Bình; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban kiểm tra - thanh tra. Việc hợp nhất đã tinh giản bộ máy hành chính, giảm biên chế, tránh được sự chồng chéo trong việc thực hiện lãnh đạo, điều hành. Ðồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết, việc trọng tâm trước mắt mà huyện đang tập trung chỉ đạo là đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Khuôn Hà - Thượng Lâm và đường ra bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Ðây là tuyến giao thông nội vùng quan trọng kết nối các khu, điểm du lịch của huyện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lâm Bình đề ra hai khâu đột phá là: Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của huyện và phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Vì thế, việc sớm hoàn thành tuyến đường này vừa thúc đẩy phát triển du lịch của huyện, vừa tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu hàng hóa của nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Việc triển khai Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở Ðảng bộ thành phố Tuyên Quang, đồng chí Tạ Ðức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang cho biết, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố, bám sát các chương trình hành động và Nghị quyết Ðại hội đã đề ra để xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên. Trong đó, tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh. Củng cố, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II và từng bước hoàn thành một số chỉ tiêu theo tiêu chí của đô thị loại I; giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành 50% số các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường. Tập trung phát triển dịch vụ, thương mại; quy hoạch Mỹ Lâm thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh và khu vực miền núi phía bắc. Cùng đó, thành phố đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng yêu cầu của Trung ương, của tỉnh và quyết liệt phòng ngừa dịch Covid-19, các khó khăn, ảnh hưởng của dịch gây ra, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lan Hương