Thái Bình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 01-11-2019, 04:24

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; chú trọng các tiêu chuẩn cấp ủy; cơ cấu trẻ và nữ; quy trình công tác nhân sự.

Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng chỉnh đốn đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Dự thảo kế hoạch phải xác định cụ thể nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Cùng với đó là hướng dẫn cụ thể các bước chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

* Tỉnh Trà Vinh đang hoàn chỉnh kế hoạch kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (1-1-1900 - 1-1-2020) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch và vận động Quỹ an sinh xã hội năm 2020. Cùng với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài, tỉnh tăng cường hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh; tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư sớm triển khai dự án, trọng tâm là các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC, Công ty Lavifarm, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tập trung thực hiện phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, hỗ trợ hộ cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành và địa phương của tỉnh năm 2019.

10 tháng năm 2019, tỉnh thu hút được 50 dự án đầu tư gồm 47 dự án trong nước với tổng vốn hơn 6.209 tỷ đồng và ba dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 100,41 triệu USD, đến nay đã có 22 dự án hoạt động, các dự án còn lại đang thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng. Toàn tỉnh hiện có 344 dự án còn hiệu lực (41 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3,1 tỷ USD; 303 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 105.937 tỷ đồng); 2.091 doanh nghiệp (35 doanh nghiệp FDI) đang hoạt động thu hút hơn 92.500 lao động.

PV và TTXVN