TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Bảy, 04-07-2020, 01:53

Những năm gần đây, theo Bộ Tư pháp tình hình vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết trong cả nước ngày càng giảm. Năm 2017 toàn quốc có gần 8,4 triệu vụ vi phạm hành chính, giảm gần 15% so với năm 2016.

Từ đó đến hết năm 2019, bình quân mỗi năm giảm khoảng 20% số vụ. Kết quả từ công tác tổ chức thi hành; gắn với nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp dân cư, trong đó việc phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) giữ vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, nhiều địa bàn vẫn là "vùng trũng" về pháp luật. Một bộ phận dân cư "đói" kiến thức, thông tin pháp luật, ngay cả ở những đô thị lớn. Nguyên nhân do một bộ phận người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa tích cực, chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật. Nhận thức, cách nhìn của một số cấp ủy, người đứng đầu của một số cơ quan, địa phương về công tác này còn hạn chế; xem đây là nhiệm vụ của chính quyền, của riêng ngành tư pháp.

Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động không thể thiếu trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân bảo đảm sự ổn định, phát triển của đất nước. Ðây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng mỗi địa phương cần xác định rõ trách nhiệm trong lĩnh vực công tác này.

Trước hết để khắc phục những "vùng trũng", thiếu hiểu biết về pháp luật, cần tăng cường GDPL; coi trọng mở rộng không gian, môi trường giáo dục, kết hợp giáo dục gia đình, giáo dục xã hội; đổi mới công tác phổ biến, GDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan chức năng, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cần chủ động tham gia, sử dụng không gian mạng xã hội, in-tơ-nét để truyền thông một cách sâu rộng; hình thức phổ biến GDPL cần phong phú, sáng tạo, thể hiện văn hóa của từng vùng, miền; hướng đến các đối tượng cụ thể, các giới, các ngành, các lĩnh vực; chú ý khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn phức tạp và cả trường học, khu công nghiệp...

Ðặng Lê Nam Hải