Những tiếng nói tâm huyết gửi về Đại hội

Thứ Sáu, 15-01-2021, 01:18
Ðồng chí Nguyễn Xuân Tuyển

LTS - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 25-1 đến 2-2-2021. Ðây là sự kiện trọng đại của Ðảng, của đất nước và dân tộc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc và đồng bào ta ở nước ngoài. Ðể phản ánh với Ðại hội XIII của Ðảng những tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ số báo hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục "Những tiếng nói tâm huyết gửi về Ðại hội". Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thúc đẩy phát triển từ yếu tố văn hóa - con người 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng về lĩnh vực văn hóa, xã hội, tại dự thảo Báo cáo Chính trị, Trung ương đã chỉ ra, văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm… Từ thực tế địa bàn huyện miền núi Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho thấy, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều nhiệm kỳ qua, Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, từ sinh hoạt chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đến thi tìm hiểu lịch sử địa phương; tổ chức các chương trình giáo dục ngoại khóa về nguồn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh... góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa" đi vào cuộc sống đã khơi dậy những giá trị văn hóa truyền thống, niềm tự hào, kết tinh thành giá trị nền tảng tinh thần vững chắc cho tiến trình phát triển của địa phương…

Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại không chỉ của riêng địa bàn huyện Tân Yên, đó là việc xây dựng văn hóa, con người, nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn một số hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn khó khăn. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu, hiệu quả sử dụng chưa cao. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, một số chuẩn mực đạo đức xã hội có nguy cơ bị phá vỡ, trong đó có mặt đáng báo động...

Cán bộ, đảng viên, nhân dân và nhất là những người làm công tác văn hóa ở cơ sở mong muốn những chủ trương của Ðảng sớm đi vào cuộc sống, để thực hiện hiệu quả hơn nữa xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cấp ủy, chính quyền và cơ quan quản lý văn hóa tiếp tục quan tâm gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, chắt lọc phù hợp sự phát triển của xã hội. Chăm lo sự nghiệp trồng người cần gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, xã hội; hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ; nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; khẳng định, tôn vinh cái đúng, tích cực, nhân rộng các giá trị nhân văn...

NGUYỄN XUÂN TUYỂN

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Yên, Bắc Giang

Những tiếng nói tâm huyết gửi về Đại hội -0

Ðồng chí Nguyễn Thanh Hiền

Ðẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05

Nhiệm kỳ qua, Ðảng ta đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Ðảng về đạo đức. Trong đó một nhiệm vụ cũng là một giải pháp đột phá chính là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Ðảng bộ tỉnh Tiền Giang, các cấp ủy đã có nhiều cách làm sáng tạo và đạt hiệu quả tích cực, qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tôi mong muốn Ðại hội lần này phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả cũng như những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng để tiếp tục có giải pháp triển khai tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Theo tôi, các cấp ủy cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Các tổ chức đảng, đảng viên phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị. Ðồng thời, tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tấm gương của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong học và làm theo Bác...

Nguyễn Thanh Hiền

Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

21212-1610648597067.jpg

Già làng Tou Prong Dzung 

Chúng tôi luôn tin tưởng và hướng về Ðại hội

Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc. Với vai trò là già làng, đảng viên, tôi luôn tin tưởng những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Ðiều đó đã được thể hiện rất rõ ràng qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta đã có sự thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và vị thế của Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Minh chứng rõ ràng nhất là bà con buôn làng chúng tôi đang được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên xã nông thôn mới của huyện nông thôn mới đầu tiên khu vực Tây Nguyên, điều mà nhiều năm trước chúng tôi không dám mơ ước.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những người đủ đức, đủ tài và tâm huyết để lãnh đạo xây dựng đất nước phát triển vượt bậc, nhất là thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Ðồng thời, tiếp tục quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống bà con vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc; chú trọng công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, gắn với phát triển du lịch, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân để từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ. Chúng tôi luôn yên tâm, gửi trọn niềm tin về Ðảng, về một Tây Nguyên khởi sắc, đổi thay nhiều mặt, đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy và cùng nhau chung tay bảo vệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh,
văn minh.

Già làng Tou Prong Dzung

(Xã Ka Ðô, huyện Ðơn Dương, tỉnh Lâm Ðồng)