Cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước trong mỗi người dân

Thứ Ba, 15-09-2020, 00:59

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Không chỉ đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ để chuẩn bị, tiến hành một kỳ đại hội Đảng thành công, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn đặt ra những vấn đề cấp thiết để đưa đất nước ta vững vàng bước vào một giai đoạn mới. Và để chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển quan trọng ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định rõ động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước đó là: “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.  

Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc phải luôn được phát huy mạnh mẽ trong mỗi người dân nước Việt. Chính tinh thần yêu nước, sự nỗ lực tạo nên sức mạnh đã giúp đất nước ta đánh thắng mọi kẻ thù, giành được độc lập, tự do cho dân tộc. Và trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, hơn bao giờ hết truyền thống yêu nước, ý chí tự cường dân tộc phải tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ để đưa đất nước ta thực hiện thành công những mục tiêu mới. Muốn khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, đòi hỏi công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi. Làm sao truyền thống tốt đẹp ấy phải thấm sâu vào mỗi người trẻ, trở thành nét đặc sắc của mỗi bạn trẻ, mỗi người dân Việt, để mỗi người đều mang trong mình khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Việc nước ta khống chế thành công đại dịch Covid-19 như trở thành một dưỡng chất màu mỡ bồi đắp thêm tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Và chúng ta cũng có thêm nhiều dưỡng chất như thế trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề nhằm củng cố, khơi dậy thêm niềm tự hào dân tộc. Song song đó, những cái xấu, cái ác phải bị trừng trị, loại trừ một cách quyết liệt hơn để người dân ngày thêm tin tưởng vào hệ thống chính trị của đất nước ta, không để thế lực xấu lợi dụng. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là những vụ án lớn đã được đưa ra xét xử nghiêm minh là minh chứng cho thấy Đảng ta kiên quyết loại trừ những con sâu làm cản trở con đường phát triển của đất nước. Trước vận hội mới, tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mới, nhưng khi tinh thần yêu nước của dân tộc ta được khơi dậy, và phát huy mạnh mẽ, nó sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước ta vượt qua những trở ngại để đạt được những mục tiêu đề ra. Và sức mạnh đó bắt đầu từ những việc tốt chúng ta làm hằng ngày, cho gia đình, cho xã hội.

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

(Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)