Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới

Thứ Ba, 27-10-2020, 04:22

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ Khối tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc. Sau khi giải thể ba tổ chức đảng (ba đảng bộ Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) và lập mới Ðảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tiếp nhận Ðảng bộ ngoài nước về trực thuộc Ðảng bộ Bộ Ngoại giao, hiện nay, Ðảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 35 đảng bộ cấp trên cơ sở, 26 đảng bộ cơ sở, với gần 6.000 chi bộ và hơn 82 nghìn đảng viên. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Những kết quả toàn diện

Ðảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Ðảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá. Việc sớm ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Khối với sáu chuyên đề liên quan toàn diện công tác xây dựng Ðảng.

Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã lựa chọn năm vấn đề cần tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện. Một là, nâng cao chất lượng chi bộ trong Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hai là, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Ðảng trong Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ba là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước. Bốn là, đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Năm là, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Trong nhiệm kỳ, Ðảng ủy Khối ban hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị về "Tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" ; "Tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII của Ðảng; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức đảng để bảo đảm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Ðảng trong từng cơ quan. Nhiều tổ chức đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò lãnh đạo và là hạt nhân chính trị ở cơ sở; có nhiều mô hình mới và điển hình tiên tiến, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng và các nghị quyết của Trung ương, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các cấp ủy đảng ngày càng được nâng lên.

Phương thức lãnh đạo của Ðảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua đã kế thừa những kết quả đã đạt được từ các nhiệm kỳ trước, đồng thời được thực hiện với tinh thần mới, chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn, gắn kết chặt chẽ các mặt công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ; việc giáo dục, rèn luyện nêu cao tính tự giác với kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng. Mỗi việc làm, mỗi chủ đề đều có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề và thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ Ðảng ủy Khối đến các cơ sở đảng. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo còn thể hiện rõ hơn ở sự phối hợp của Ðảng ủy Khối, các cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên được tăng cường, đạt kết quả thiết thực, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng. Ban hành nhiều quy chế, quy định, quy trình công tác để thực hiện, bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng, đồng thời phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức đảng trong Ðảng bộ Khối. Thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; nói đi đôi với làm. Ðổi mới mạnh mẽ việc ra ban hành nghị quyết, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Ðảng. Qua đó, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành giữa các cấp ủy, cấp ủy với lãnh đạo cơ quan. Nhiều khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và công tác cán bộ từng bước được giải quyết. Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, được dư luận đồng tình, có tác dụng, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bố trí, sử dụng cán bộ đã được thực hiện theo quy hoạch. Thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Ðảng bộ Khối quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả. Công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước được quan tâm và có bước đổi mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương thức lãnh đạo của Ðảng bộ Khối còn bộc lộ một số hạn chế, như: sự phối hợp trong công tác chính trị, tư tưởng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bị xử lý kỷ luật đảng và bị xử lý hình sự. Phối hợp với các "binh chủng" trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ hiệu quả còn hạn chế. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm, đánh giá cán bộ vẫn còn là một khâu yếu; đội ngũ cán bộ cấp trung ương, cấp chiến lược chưa được tập trung xây dựng đúng mức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa toàn diện, quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời, còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, một số có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm thấp. Việc quản lý, đánh giá cán bộ ở một số tổ chức đảng còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình, phê bình có nơi, có mặt còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Kỷ cương, kỷ luật ở một số tổ chức đảng chưa nghiêm, một số cấp ủy còn thiếu sự đoàn kết. Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tư tưởng, công tác cán bộ chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng; còn có tình trạng nói chưa đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu gương mẫu.

Ðổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới

Trong bối cảnh sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Ðảng bộ Khối đòi hỏi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng cần nâng lên ở mức độ cao hơn. Trong đó, xây dựng Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt.

Ðể sớm hiện thực hóa Nghị quyết Ðại hội 13 của Ðảng bộ Khối, trước hết các cấp ủy cần bám sát Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Thường vụ, hoàn thiện và ban hành các kế hoạch, chương trình, quy chế làm việc nhằm triển khai Nghị quyết Ðại hội nhanh chóng và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân; phổ biến nội dung các văn kiện của Ðảng bộ Khối qua kênh báo cáo viên; biên soạn các loại tài liệu học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện, Nghị quyết Ðại hội để tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể. Ðảng bộ Khối đặt ra chỉ tiêu 100% đảng viên của Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Ðảng ủy Khối. Tất cả các chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm… Ðảng bộ Khối phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ðảng bộ Khối tập trung vào ba đột phá.

Về công tác tổ chức đảng. Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Ðảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ðảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Ðảng; cụ thể hóa Quy định 215-QiÐ/TW (ngày 5-12-2013) của Ban Bí thư về "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Ðảng ủy Khối; từng bước sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số đảng bộ đặc thù trong Ðảng bộ Khối cho phù hợp.

Về công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Các cấp ủy trong Ðảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QiÐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Ðảng bộ Khối. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Ðảng bộ Khối có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định của Ðảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Ðảng bộ Khối; có giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Về công tác phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.

HUỲNH TẤN VIỆT

Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư