Luôn quan tâm nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào DTTS

Thứ Sáu, 29-11-2019, 15:15
Toàn cảnh đại hội.

NDĐT - Ngày 29-11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội các dân tộc thiếu số (DTTS) lần thứ 3 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các chính sách trong vùng đồng bào DTTS năm năm (2014-2019).

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 250 đại biểu đại diện cho gần 670 nghìn đồng bào DTTS thuộc 49 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo tại đại hội, trong những năm qua, công tác dân tộc luôn được các cấp ủy, chính quyền và các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã có nhiều chính sách, giải pháp, huy động và lồng ghép nhiều nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS.

Chỉ tính trong năm năm gần đây, Đắk Lắk đã đầu tư xây dựng 233 dự án, công trình thủy lợi cho vùng đồng bào DTTS với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, góp phần bảo đảm nước tưới chủ động cho 78,8% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. Bên cạnh đó, từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đã hỗ trợ các chương trình, chính sách, dự án đầu tư trực tiếp cho vùng đồng bào DTTS hơn 1.048 tỷ đồng... góp phần làm thay đổi lớn về kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở vùng DTTS trong của tỉnh Đắk Lắk giảm nhanh hơn mức bình quân chung toàn tỉnh, giai đoạn 2016-2019 giảm 15,98%, năm 2019 giảm 4,3%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn là 4,3%. Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác giáo dục-đào tạo và y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ rõ rệt; hệ thống chính trị được củng cố, công tác quốc phòng-an ninh luôn ổn định, giữ vững...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác chăm lo đời sống cho đồng bào, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà tỉnh đang phải cố gắng vượt qua. Nhắc lại nội dung Thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS miền Nam tổ chức tại Pleiku ngày 19-4-1946, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đồng thời mong muốn Đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ.

Để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc và nâng cao hơn nữa đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đắk Lắk tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách nền hành chính, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc. Đổi mới về phương pháp và nội dung dân vận trong đồng bào DTTS, vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; quan tâm xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng dân tộc, từng địa bàn, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào; cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ là con em đồng bào các DTTS trên mọi lĩnh vực.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội số 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, tiếp tục đẩy mạnh, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh phục vụ cho phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, coi trọng mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với việc thực hiện các vấn đề xã hội công bằng, tiến độ, bảo vệ môi trường, không gian văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững; tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; tăng cường công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm của người lao động, nhất là đối với thanh niên DTTS. Thường xuyên nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những “điểm nóng” về an ninh, trật tự xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk mà đặc trưng là văn hóa đoàn kết cộng đồng, đồng thời thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo, gắn với chính sách dân tộc. Kiên quyết ngăn chặn việc kẻ xấu lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta....

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư; tiến hành bầu chọn đoàn đại biểu đại diện cho cộng đồng các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc Việt Nam lần thứ II tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020.

NGUYỄN CÔNG LÝ