Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy định 76

Thứ Hai, 31-08-2020, 20:58

Ngày 15-6-2000, Bộ Chính trị ban hành Quy định 76-QĐ/TW “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (viết tắt là QĐ 76). Qua gần 20 năm thực hiện, QĐ 76 đã chứng minh là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, bảo đảm phát huy trách nhiệm của đảng viên ở nơi cư trú, đồng thời giúp các cấp ủy quản lý đội ngũ đảng viên toàn diện, chặt chẽ hơn.

Trên thực tế, khi được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, hầu hết đảng viên đều chấp hành nghiêm QĐ 76, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nắm được tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Đối với cấp ủy chi bộ, đảng ủy địa phương trong quá trình tiếp nhận đảng viên QĐ 76, đã mở sổ theo dõi, quản lý đảng viên chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường nắm thông tin về tình hình tham gia sinh hoạt của đảng viên; hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận xét việc thực hiện QĐ 76 đối với từng đảng viên gửi về cơ quan đang công tác bảo đảm nghiêm túc, công tâm, chính xác.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện QĐ 76, có không ít dư luận chưa tốt về phương pháp, cách làm của các “chủ thể”: Một vài nơi cấp ủy chi bộ cơ quan, tổ chức nơi đảng viên công tác, sinh hoạt chưa coi trọng nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú, việc kiểm điểm cuối năm không nhất thiết yêu cầu đảng viên có ngay bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, mà có thể nộp bổ sung sau đó; việc để cho đảng viên tự liên hệ, lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú dẫn đến chỉ có thể quản lý được những đảng viên gương mẫu chấp hành tốt quy định của Ðảng, không ít trường hợp đảng viên có nhiều nhà, cư trú ở nhiều nơi mà cấp ủy, hàng xóm không biết.
Một số chi bộ địa phương, nội dung sinh hoạt còn sơ sài, chủ yếu báo cáo thành tích hoạt động của chi bộ; có nơi nặng về vận động kinh phí ủng hộ công tác an sinh xã hội mà coi nhẹ sự động viên, nhấn mạnh về tinh thần đóng góp, hiến kế xây dựng địa phương; việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú còn thiếu thống nhất về cách thức cũng như thời gian; do nể nang cho nên đánh giá chưa đúng thực chất quá trình đảng viên thực hiện các nhiệm vụ.

Một năm có hai cuộc họp định kỳ với chi bộ nơi cư trú mà nhiều đảng viên viện đủ lý do để xin vắng, có đảng viên vắng không nói rõ lý do; tham gia sinh hoạt chưa nhiệt tình, tích cực, cứ “đến hẹn lại lên” với tư tưởng “làm theo đúng quy định”, chứ chưa thể hiện được tính chủ động theo tinh thần cốt lõi của QĐ 76, là nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong góp phần củng cố quan hệ mật thiết giữa đảng viên với nhân dân, khắc phục tình trạng xa dân, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên; nhiều đảng viên chưa xem việc giữ mối liên hệ với cấp ủy và tham gia hoạt động nơi cư trú là nhiệm vụ quan trọng.

Để thật sự khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của đảng viên sinh hoạt theo QĐ 76, các chi ủy, cấp ủy cơ sở trên địa bàn thành phố cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; có thể có những diễn đàn chuyên đề theo yêu cầu phát triển của địa phương để đảng viên dự họp thảo luận, đóng góp, hiến kế các giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tránh, bớt những buổi họp mà nội dung ai cũng biết trước, dễ sinh nhàm chán, đơn điệu, đi họp chỉ để đóng quỹ... Từng chi bộ có sơ kết, tổng kết, đánh giá khách quan về mặt được, chưa được trong việc thực hiện QĐ 76 tại địa phương, từ đó kiến nghị với cấp ủy cấp trên sửa đổi, bổ sung những nội dung mới phù hợp để thực hiện QĐ 76 ngày càng hiệu quả, chất lượng, nêu cao hơn nữa tinh thần đảng viên trong xây dựng Đảng, hết lòng, hết sức chăm lo đời sống nhân dân.

NGUYỄN NGỌC CƠ