Giảm nghèo đa chiều bền vững

Thứ Hai, 11-01-2021, 23:17

Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đưa ra bộ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới gồm năm chiều với 10 chỉ số thiếu hụt.

Chuẩn nghèo năm chiều để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo dựa trên các lĩnh vực về y tế, giáo dục đào tạo, việc làm - bảo hiểm xã hội, điều kiện sống và thu nhập. Trong đó, hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm là hộ nghèo; hộ cận nghèo là hộ thu nhập từ 36 triệu đồng đến dưới 46 triệu đồng/người/năm. Với chuẩn nghèo mới, thành phố có khoảng 52 nghìn hộ nghèo, chiếm 2,44% và 38 nghìn hộ cận nghèo, chiếm 1,6% tổng số hộ dân thành phố.

Trước đó, thành phố áp dụng chuẩn nghèo là hộ có thu nhập dưới 28 triệu đồng/người/năm; chuẩn cận nghèo là hộ có thu nhập từ 28 triệu đồng đến dưới 36 triệu đồng/người/năm, cùng năm chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, việc làm và bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, tiếp cận thông tin với 11 chỉ số đo lường. Theo bộ tiêu chí này, tính đến tháng 12-2020, tổng số hộ nghèo và cận nghèo còn lại hơn 18 nghìn hộ, chiếm 0,75% trong tổng số hộ dân ở thành phố. Trong đó, tổng số hộ nghèo là 3.128 hộ, chiếm 0,13%, tổng số hộ cận nghèo 15.197 hộ, chiếm 0,62% tổng hộ dân thành phố. Thành phố hiện có năm quận và 85 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, một quận và 23 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo giai đoạn 2018 - 2020 theo chuẩn nghèo của thành phố và thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011.

Năm nay, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục đào tạo, y tế, nhà ở, điều kiện sống… Ðây là tiền đề quan trọng nhằm cải thiện và nâng cao mức sống cho người nghèo, hộ cận nghèo, tiến đến giảm nghèo vững chắc. Mục tiêu đề ra trong năm nay, thành phố sẽ tập trung triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp, từ đó thực hiện giảm 0,39% tỷ lệ hộ nghèo và 0,35% tỷ lệ hộ cận nghèo theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Ðể thực hiện mục tiêu này, thành phố đề ra các chính sách hỗ trợ và biện pháp thực hiện như: Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, giải quyết việc làm trong nước, hỗ trợ bảo hiểm y tế, giáo dục… cho người nghèo, hộ cận nghèo. Kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo được xác định từ nguồn vốn trung ương, ngân sách thành phố, quận, huyện và các nguồn vốn khác từ huy động, vận động.

Việc xây dựng bộ tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 giúp thành phố đánh giá được sự chuyển biến về mức sống của người nghèo theo từng giai đoạn và xác định đối tượng cần trợ giúp từ nguồn hỗ trợ xã hội, đánh giá được tác động chính sách đến đối tượng thụ hưởng một cách đầy đủ. Ðồng thời, phân loại được đối tượng tác động thông qua chỉ số thiếu hụt về trình độ giáo dục của người lớn, chỉ số thiếu hụt về trình độ nghề, việc làm… Trên cơ sở này, xác định được lao động thuộc hộ nghèo cần hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm tại doanh nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm, tạo sinh kế tại chỗ. Ðáng chú ý, việc xây dựng chuẩn nghèo đa chiều có tác động lớn về mặt kinh tế - xã hội, phù hợp tình hình phát triển của thành phố và sự phát triển chung của khu vực, giúp người nghèo, hộ cận nghèo có thêm nhiều điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững trong tương lai gần.

 

DUY KHÁNH