Để công tác mặt trận thực chất hơn

Thứ Hai, 17-06-2019, 23:03

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ thành phố. Trong đó điểm nhấn quan trọng nhất là việc MTTQ đã thực hiện nhiều hoạt động phát huy tinh thần dân chủ, công tác giám sát, phản biện xã hội để xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; MTTQ cũng tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc giám sát nhiều vấn đề, lĩnh vực nóng được người dân quan tâm như giáo dục, y tế, giao thông,… Ngoài r

Tuy vậy, đánh giá khách quan cho thấy, kết quả công tác Mặt trận trong những năm qua vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Có thể kể đến công tác nắm tình hình, dư luận trong nhân dân, công tác tuyên truyền chưa đi sâu, đi đến từng đối tượng cụ thể; công tác phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên chưa thật sự toàn diện. Thậm chí, vai trò quan trọng nhất của MTTQ là giám sát, phản biện vẫn chưa thật sự được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả, các kết quả đạt được còn hạn chế; các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tuy được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện vẫn chưa thể đi sâu, đi sát đến từng tầng lớp nhân dân, bộc lộ nhiều nhược điểm như: thiếu các giải pháp cụ thể, sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên, các ngành, các cấp;…

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn có nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển. Trong đó, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng và phát triển thành phố đang có nhiều tác động, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội, tạo nhiều sự chuyển dịch cơ cấu đối với nền kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển bền vững và hội nhập của thành phố, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên là rất quan trọng. Để thực hiện đúng và hiệu quả chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình, hệ thống MTTQ thành phố cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong việc mở rộng, tăng cường và phát huy sức mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động là nhiệm vụ bắt buộc để đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay của thành phố. Trong đó, công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân cần sớm có những giải pháp cụ thể để công tác này đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn. Nắm được tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân sẽ là cơ sở để MTTQ cùng với chính quyền thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, quyết sách có lợi nhất cho người dân. Hiểu dân, trọng dân cũng là cách để thành phố phát huy trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo và sức mạnh quần chúng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của thành phố cũng như đất nước.

XUÂN PHÚ