Chăm lo sự phát triển của thanh niên

Thứ Năm, 17-12-2020, 23:15

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 2,9 triệu thanh niên (tăng hơn 800 nghìn người so với năm 2011), chiếm hơn 30% tổng dân số của thành phố, trong đó lực lượng lao động khoảng 1,2 triệu người.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan của thành phố luôn chú trọng và chủ động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao. Thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ chuyên gia khoa học - kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Nhờ vậy, thanh niên thành phố đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về ý thức công dân và lý tưởng cách mạng; không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình độ văn hóa, kỹ năng chuyên môn - nghiệp vụ, kỹ năng sống, hiểu biết pháp luật…

Tuy vậy, công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Thực tế cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với yêu cầu đặt ra; ở nhiều nơi, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội chưa chặt chẽ. Nhiều chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên chưa có giải pháp thực hiện đầy đủ, chưa có hành động và việc làm cụ thể nên còn không ít thanh niên chưa thật sự tiếp cận được các điều kiện cần thiết để phát triển. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao như kỳ vọng.

Riêng hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp cũng chưa đạt kết quả cao. Văn hóa chia sẻ ý tưởng, hợp tác cùng sáng tạo, hỗ trợ phát triển, chấp nhận rủi ro trong cộng đồng doanh nghiệp… cũng còn nhiều bất cập. Hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm còn hạn chế. Công tác nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường…

Thanh niên giữ vai trò quan trọng trong lực lượng lao động của thành phố, vì vậy, việc chăm lo cho sự phát triển của thanh niên cần được đề cao và quan tâm nhiều hơn nữa. Nhà nước và xã hội cần đầu tư đúng mức cho thanh niên.

Cùng cả nước, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, hiện đại hóa, hội nhập toàn cầu. Trong bối cảnh đó, thành phố đã đề ra nhiều chương trình, đề án đột phá về phát triển kinh tế - xã hội có liên quan lực lượng thanh niên. Vấn đề còn lại là các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao hơn nữa, xem trọng hơn nữa lực lượng thanh niên. Cần có những đánh giá đúng thực trạng, tình hình thanh niên hiện nay; từ đó đề ra được những giải pháp khắc phục thiếu sót, để phát triển thanh niên tốt hơn trong giai đoạn tới.

Cần có những cơ chế, chính sách cụ thể, khả thi để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế. Trong đó, cần xây dựng được những mô hình khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh phù hợp với từng đối tượng thanh niên; có chính sách hỗ trợ vốn tín dụng cũng như "đầu ra" cho hoạt động kinh tế của thanh niên.

Quan trọng hơn, bản thân từng bạn trẻ phải thật sự sẵn sàng nhập cuộc lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho quê hương, đất nước…

HÀ CHÂU