Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội

Thứ Sáu, 18-10-2019, 03:07
Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đang tiến hành đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2014 - 2019, hướng tới Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, giai đoạn 2015 - 2020.

Qua tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và phong trào TĐQT 5 năm qua ở các cơ quan, đơn vị cho thấy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và Hội đồng TĐ, KT các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác TĐ, KT. Phong trào TĐQT trong quân đội được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do T.Ư, địa phương phát động. Trong đó, nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua trọng điểm, đợt thi đua đột kích vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hướng hoạt động thi đua vào các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, quan trọng; tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phong trào TĐQT trong quân đội thời gian qua vẫn còn những bất cập, đó là: Một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT; việc cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua chưa sát tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Một số cơ quan, đơn vị duy trì phong trào thi đua chưa thường xuyên, còn nặng về hình thức, chưa chú trọng tổ chức hành động của quần chúng; trong thi đua vẫn còn biểu hiện “bệnh thành tích”, tư tưởng ganh đua; nhất là vào thời điểm cán bộ chủ trì ở cơ quan, đơn vị chuẩn bị được bổ nhiệm, đề bạt, được cấp trên cử đi học, xét phong, thăng quân hàm sĩ quan và nâng lương cán bộ, vẫn còn có trường hợp giấu giếm vụ việc vi phạm kỷ luật của cơ quan, đơn vị mình, sợ trách nhiệm liên đới, khuyết điểm, báo cáo cấp trên không trung thực; hoặc, có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thông qua thành tích tập thể để đề cao vai trò cá nhân...

Để góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chiến lược, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; chỉ thị, hướng dẫn về công tác TĐ, KT các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ, KT... Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT; gắn phong trào TĐQT của cơ quan, đơn vị với phong trào TĐQT của toàn quân, các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các cấp, các ngành, địa phương phát động. Đẩy mạnh thi đua thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ...

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng TĐ, KT các cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức phong trào TĐQT; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới; thi đua tập trung đột phá vào giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng; thực hiện các bước biểu dương, khen thưởng dân chủ, khách quan, thực chất; trong đó chú trọng đến các tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ..., khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác TĐ, KT; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

TRẦN QUYẾT