Góc nhìn

Thứ Bảy, 30-05-2020, 08:04

Đồng chí Nguyễn Quang Vũ, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc):

Rà soát tồn tại, giải quyết những vấn đề mấu chốt

Có thể nói, xã, phường, thị trấn là cấp gần dân, sát dân nhất, dồn nén nhiều công việc cụ thể, đòi hỏi chính quyền địa phương giải quyết. Nhìn thì có vẻ như cái “túi việc” ấy gắn với chính quyền nhiều hơn, song thực tế đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy phải rất sát sao. Vì thế, là một Bí thư Đảng ủy vừa được bầu, sau đại hội, tôi thấy rất nhiều công việc phải bắt tay ngay vào xử lý. Trong đó, tôi chú ý nhất là việc rà soát lại tồn tại của nhiệm kỳ trước, xem xét bài học của khóa trước, tranh thủ kinh nghiệm các đồng chí tham gia công tác lâu năm. Chủ trương, phương hướng đã được đại hội vạch ra, chỉ rõ, giờ là lúc tập thể cấp ủy phải quyết tâm làm, phấn đấu thực hiện tốt nhất nghị quyết đại hội.

Với Xuân Hòa, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phương pháp điều hành, quản lý của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trung tâm thương mại, phố đi bộ, trung tâm văn hóa - thể thao và công viên cây xanh để bảo đảm hoàn thiện các tiêu chí đô thị. Từng bước xây dựng phường Xuân Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và giáo dục của thành phố Phúc Yên.

Đồng chí Đào Quang Hậu, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang):

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng

Có một thực tế ở không ít nơi là sinh hoạt chi bộ, thậm chí cả sinh hoạt cấp ủy, lâu nay còn hình thức, nội dung chưa sâu, thiên về công tác đảng vụ mà cũng rất chung chung; trong khi, lẽ ra, chi bộ phải là nơi bàn cụ thể, sát sườn những công việc của tổ chức, của địa phương mình.

Trên tinh thần thẳng thắn, nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Quan tâm chỉ đạo công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm tình hình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo đấu tranh, góp phần bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo.

Cùng đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy.

---------------------------

Để “tự phê bình và phê bình” thật sự là vũ khí sắc bén

Mở rộng tầm nhìn, nâng cao bản lĩnh