Tuần qua, nhiều mã giao dịch được cấp mới

Chủ Nhật, 28-02-2021, 17:30

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, trung tâm đã cấp mới nhiều mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 31/2021/GCNCW-VSD ngày 26-2-2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CVHM01MBS20CE

Mã chứng quyền: CVHM2103

Mã ISIN: VN0CVHM21034

Mã chứng khoán cơ sở: VHM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Vinhomes

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 4 tháng

Ngày đáo hạn: 4-6-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1

Giá thực hiện: 93.000 đồng

Giá phát hành: 1.650 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 4.125.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-3-2021, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVHM2103 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 36/2021/GCNCW-VSD ngày 26-2-2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CVPB04MBS20CE

Mã chứng quyền: CVPB2102

Mã ISIN: VN0CVPB21022

Mã chứng khoán cơ sở: VPB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 4 tháng

Ngày đáo hạn: 4-6-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 35.500 đồng

Giá phát hành: 2.800 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 5.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-3-2021, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVPB2102 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 35/2021/GCNCW-VSD ngày 26-2-2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CMWG04MBS20CE

Mã chứng quyền: CMWG2103

Mã ISIN: VN0CMWG21034

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 5 tháng

Ngày đáo hạn: 5-7-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1

Giá thực hiện: 128.500 đồng

Giá phát hành: 1.900 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.800.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-3-2021, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMWG2103 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 34/2021/GCNCW-VSD ngày 26-2-2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CPNJ04MBS20CE

Mã chứng quyền: CPNJ2103

Mã ISIN: VN0CPNJ21030

Mã chứng khoán cơ sở: PNJ

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 4,5 tháng

Ngày đáo hạn: 18-6-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Giá thực hiện: 78.800 đồng

Giá phát hành: 2.900 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 7.250.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-3-2021, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CPNJ2103 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

A.N