Chuyển quyền và cấp mới nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Thứ Bảy, 15-08-2020, 08:32

Ngày 15-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp nhiều mã chứng quyền và chuyển quyền sở hữu hơn 3,3 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 127/2020/GCNCW-VSD ngày 13-8-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.06

Mã chứng quyền: CVIC2004

Mã ISIN: VN0CVIC20043

Mã chứng khoán cơ sở: VIC

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tập đoàn Vingroup  - Công ty CP

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 9 tháng

Ngày đáo hạn: 27-4-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 20:1

Giá thực hiện: 99.999 đồng

Giá phát hành: 1.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-8-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVIC2004 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 122/2020/GCNCW-VSD ngày 13-8-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.07

Mã chứng quyền: CSTB2007

Mã ISIN: VN0CSTB20071

Mã chứng khoán cơ sở: STB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 10 tháng

Ngày đáo hạn: 27-5-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 10.999 đồng

Giá phát hành: 1.500 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 4.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-8-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* CTCP  Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CSTB2007 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 123/2020/GCNCW-VSD ngày 13-8-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.04

Mã chứng quyền: CHDB2007

Mã ISIN: VN0CHDB20078

Mã chứng khoán cơ sở: HDB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 9 tháng

Ngày đáo hạn: 27-4-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Giá thực hiện: 27.772 đồng

Giá phát hành: 1.300 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-8-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* CTCP  Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHDB2007 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu hơn 2,3 triệu cổ phiếu REE

Căn cứ công văn số 4752/UBCK-PTTT ngày 31-7-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Truck Capital Master Fund, Ltd

Platinum Victory Pte.Ltd

REE

2.397.743

 

Tổng cộng

2.397.743

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11-8-2020.

Chuyển quyền sở hữu hơn một triệu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 4753/UBCK-PTTT ngày 31-7-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

 
Mã CK

Số lượng chứng khoán

1

TRUCK CAPITAL MASTER FUND, LTD

ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND

 
 
 
FPT

    862.500

2

EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, A SERIES OF THE ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS,LLC

    142.020

Cộng

 

1.004.520 

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11-8-2020. 

A.N