Chuyển quyền hai triệu cổ phiếu FPT và PNJ

Thứ Sáu, 15-03-2019, 10:02

NDĐT - Ngày 15-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã thực hiện chuyển quyền sở hữu hai triệu cổ phiếu FPT và PNJ cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 1222/UBCK-PTTT ngày 25-2-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT.

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

VOF Investment Limited

East Capital – East Capital Global Frontier Markets

1.000.000

Tổng

1.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 14-3-2019.

* Căn cứ công văn số 1432/UBCK-PTTT ngày 6-3-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán PNJ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PNJ như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

VOF Investment Limited

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

PNJ

450.000

2

KB Vietnam Focus Balanced Fund

PNJ

550.000

Tổng cộng

1.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 14-3-2019.

HÀ THÀNH