Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bị phạt 530 triệu đồng

Thứ Tư, 29-05-2019, 09:49
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai do không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin không đúng thời hạn... Tổng số tiền phạt lên tới 530 triệu đồng.

Theo đó, UBCKNN xử phạt CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Công ty) số tiền 300 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán;

Phạt tiền 60 triệu đồng do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12A/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/7/2017; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 24/01/2018; Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 16/3/2018; Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 19/3/2018; Nghị quyết HĐQT số 26/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 21/9/2018; Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và hợp nhất quý I, II, III, IV/2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý I, II, III, IV/2018; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2017 và 2018; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018; Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 10/10/2017; Báo cáo thường niên năm 2017; công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018);

Phạt tiền 85 triệu đồng do Công ty giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán (Ngày 5-3-2018, Công ty đã chuyển 99 tỷ đồng từ tài khoản thu tiền chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty sang tài khoản khác của Công ty, trước khi UBCKNN có văn bản số 1575/UBCK-QLCB ngày 19/3/2018 về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty);

Phạt tiền 85 triệu đồng do Công ty vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan; giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này (Theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 do Công ty tự lập và đã công bố, Công ty còn tồn tại khoản phải thu về cho vay đối với hai công ty là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thọ Phùng, Ủy viên HĐQT Công ty, bao gồm: CTCP Bê-tông Xuân Mai Miền Nam và Công ty Xuân Mai Đà Nẵng. Tuy nhiên, Công ty chưa thông qua đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các giao dịch này theo quy định. Đồng thời, trong năm 2017 và 2018, Công ty có giao dịch với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua).

M.K