Tập trung hoàn thiện nhiều đề án lớn về phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 12/07/2019, 02:31:34

Ngày 11-7, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Ðồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, Ban Kinh tế T.Ư đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng về kinh tế - xã hội. Ban đã hoàn thành và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều đề án lớn, quan trọng theo nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, công tác thẩm định và theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Kinh tế T.Ư tích cực tập trung hoàn thành các đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành cơ bản hệ thống quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ xây dựng Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng; tổ chức nghiên cứu, đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả đến năm 2025. Bên cạnh đó, Ban Kinh tế T.Ư cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng về kinh tế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các cơ quan liên quan, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên để huy động nguồn trí tuệ trong nước và quốc tế, tổng hợp được những kinh nghiệm hay, góp phần phát huy vai trò của Ban trong công tác tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước.

PV