Công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ Sáu, 12/07/2019, 02:30:20

Ngày 11-7, tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư dự.

Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%); dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ ba trong khu vực Ðông - Nam Á. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước (1,18%/năm).

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhấn mạnh: Cuộc Tổng điều tra đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và thành công tốt đẹp. Có được thành công này trước hết là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp. Ðồng thời là kết quả làm việc cần cù, vượt qua khó khăn của các điều tra viên thống kê, tổ trưởng điều tra, giám sát viên, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong cả nước và sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Dân số Liên hợp quốc.

Thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo các cấp, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và các hộ dân cư trong thực hiện cuộc Tổng điều tra này. Kết quả của Tổng điều tra là nguồn thông tin chủ yếu, tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng mục tiêu để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ nhu cầu thông tin của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cả ở Trung ương và địa phương trong đánh giá tình hình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vấn đề dân số và nhà ở. Cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa quan trọng phục vụ dữ liệu cho các Tiểu ban chuẩn bị Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII xem xét, cơ cấu và hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở đến năm 2030, thời điểm 100 năm thành lập Ðảng và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước). Số liệu từ Tổng điều tra là cơ sở để các cơ quan, chuyên gia có dữ liệu phân tích xu hướng dân số qua đó có đối sách, chính sách kịp thời tận dụng thời kỳ dân số "vàng", giúp dân số Việt Nam không rơi vào tình trạng "chưa giàu đã già" và tránh bẫy thu nhập trung bình, quan tâm tới người yếu thế, những người có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ bước đầu. Do đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động trí lực, nguồn lực để sử dụng, gia cố giá trị của các số liệu này trong các báo cáo phân tích, đánh giá chi tiết để đạt được các mục tiêu hoạch định chiến lược và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách. Ngày 26-12-2019 là ngày Dân số Việt Nam, Ban Chỉ đạo sẽ công bố kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở.

PV