Đảng bộ Quân đội quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 12/07/2019, 02:26:20

TTXVN - Chiều 11-7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Ðảng bộ Quân đội tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, nhằm thống nhất một số nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân ủy T.Ư đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng tới cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; gắn việc quán triệt chỉ thị với các nội dung của hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Quân ủy T.Ư chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong Ðảng bộ Quân đội theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 2020. Ðồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phân công theo dõi, hỗ trợ các đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ còn lại trong toàn quân, bảo đảm tính nhất quán trong quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong Quân đội diễn ra từ quý I năm 2020 đến tháng 10 - 2020.