Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ Năm, 13/06/2019, 01:00:26
Tại hai Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI và XII, Trung ương luôn nhấn mạnh yêu cầu đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp trung ương. Việc áp dụng chế độ bắt buộc học tập, bồi dưỡng kiến thức phù hợp từng đối tượng, từng cấp, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng bộ từ Trung ương

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, từ nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ cấp bách là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Theo đó, yêu cầu đổi mới toàn diện, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được đặt ở mức cao. Quyết tâm của Trung ương được thể hiện qua kết quả bước đầu thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị khóa XI, như Nghị quyết số 32 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định số 164 về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hơn 5 năm triển khai đồng bộ, quyết liệt và nghiêm túc từ Trung ương đã ghi nhận kết quả rõ nét cả về quy mô và chất lượng.

Nét mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, theo PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đó là, bên cạnh các chương trình đào tạo cơ bản, Trung ương đã nhấn mạnh các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm cho các chức danh. Với Quy định số 164, Trung ương yêu cầu, các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị hằng năm phải có ít nhất 5 đến 7 ngày bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Mỗi chương trình phải đáp ứng yêu cầu đối với từng đối tượng ở từng vị trí công tác; phù hợp tình hình cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các chức danh thuộc đối tượng 1 do Hội đồng Lý luận T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định. Giảng viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành.

Tiếp nối thành công từ hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đã tổ chức trong các năm 2014-2015, năm 2018, hai lớp tương tự cũng được tổ chức. Đối tượng là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đánh giá của ban tổ chức lớp học, các học viên đã nghiêm túc nghiên cứu, trao đổi và thảo luận những chuyên đề trọng tâm, cốt lõi, có tính thời sự cao, bám sát ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương; bao quát trên các lĩnh vực. Lớp học giúp học viên nhận thức rõ ràng, đầy đủ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, gợi mở những phương pháp tiếp cận có tính khoa học đối với nhiều vấn đề mới nảy sinh. Từ thực tế triển khai thực hiện nghị quyết ở các ban, bộ, ngành, địa phương; các học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, những cách làm tốt, sáng tạo cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Theo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Học viện đã phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công sáu lớp bồi dưỡng đối tượng 2 là các đồng chí dự nguồn cán bộ cao cấp. Thời gian học bốn tháng với khung chương trình gồm sáu học phần và nghiên cứu thực tế. Đã có 511 đồng chí dự học, trong đó, 113 đồng chí đã trở thành Ủy viên Trung ương tại Đại hội XII của Đảng (93 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết). Các đồng chí khác đều trở thành cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương. 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII mới đây cũng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, với 30 chuyên đề, tám buổi thảo luận và năm ngày nghiên cứu thực tế.

Chuyển động ở địa phương

Từ mô hình, cách thức tổ chức các lớp học của Trung ương đã nhân rộng kinh nghiệm để các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong phạm vi quản lý. Theo PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, trên thực tế, tất cả các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương đều đã phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 3. Ước tính trong những năm qua, hơn 10 nghìn lượt cán bộ thuộc đối tượng 3 đã tham dự các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, tạo nhận thức thống nhất trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt về các vấn đề cơ bản của đất nước và thế giới. Đã có bốn lớp trong khóa XI và hai lớp trong khóa XII bồi dưỡng chức danh bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, cùng nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra được tổ chức thành công.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là đối với Thủ đô, những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác cán bộ. Đề án số 04 về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đã đặt mục tiêu khắc phục cho được tình trạng rập khuôn, thiếu sáng tạo, không toàn diện trong cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, để chủ động nguồn cán bộ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo, đủ về số lượng, cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô, Hà Nội đã rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng. Theo đó, có hơn 920 cán bộ đương chức, khoảng 5.800 đồng chí được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý hai nhiệm kỳ tiếp theo thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án. Nội dung được quy định, thiết kế phù hợp cho từng đối tượng là cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; bồi dưỡng theo chức danh; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

Trong năm 2018, Thành ủy đã tổ chức thành công lớp đào tạo cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham gia của 145 học viên; ba lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo nhóm chức danh cho 629 đồng chí; nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho 160 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Mới đây, lớp nguồn quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đã hoàn thành sau hai tuần học tập. Kết thúc khóa học, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập năm hội đồng đánh giá, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm chủ tịch hội đồng, để nghe học viên báo cáo khóa luận, qua đó kiểm tra tư duy, đánh giá năng lực học viên.

Chia sẻ về những kết quả thu được qua khóa học, đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, qua 15 chuyên đề chuyên sâu về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, các nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thành ủy đã cung cấp, truyền đạt nhiều vấn đề quan trọng, những định hướng, quy hoạch chiến lựơc phát triển đất nước và Thủ đô; kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Các học viên được trao đổi, học hỏi các kỹ năng, kinh nghiệm trong xử lý những vấn đề khó, tình huống phức tạp phát sinh, điểm nóng về đất đai... Đây là những kiến thức mới, các kỹ năng cần thiết, quan trọng nâng cao hiệu quả công tác của bản thân, góp phần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Những kết quả nêu trên bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, tạo cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đảm nhiệm các trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; là tiền đề quan trọng phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trung ương xác định bốn nhóm đối tượng chức danh lãnh đạo, quản lý, bao gồm: - Đối tượng 1 gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đối tượng 2 gồm các đồng chí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (ngoài đối tượng 1).

- Đối tượng 3 là cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và tương đương quản lý.

- Đối tượng 4 là cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý.

TIỂU PHƯƠNG