Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Tư, 15/05/2019, 03:24:08

Chiều 14-5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát, làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi giữa các thành viên Đoàn công tác và các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xây dựng và ban hành các nghị quyết, báo cáo, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thể chế hóa đường lối của Đảng; tham mưu xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kế hoạch đầu tư công… Công tác xây dựng Đảng được Ban Cán sự đảng, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế; phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ cần nhất quán và kiên định mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; chú ý gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phấn đấu đến năm 2020 thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đoàn công tác đánh giá cao các ý kiến đóng góp và đề nghị Bộ tiếp tục hoàn thiện thông tin để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

PV