Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Bảy, 29/02/2020, 03:50:29

Ngày 28-2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm tổng kết công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. Trong năm 2019, Hội đồng đã tổ chức thành công ba kỳ họp; xây dựng ba báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ Hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII và nhiều báo cáo tư vấn gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII; hoàn thiện Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; hoàn thành nhiệm vụ Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao vai trò đầu mối tập hợp, phát huy trí tuệ của giới nghiên cứu lý luận.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những ý kiến có giá trị đóng góp vào việc hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII cũng như phương hướng công tác của Hội đồng năm 2020, chuẩn bị nội dung cho Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình Nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025.

PV