Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 14/06/2019, 02:38:20

Trong hai ngày 13 và 14-6, tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía bắc lần thứ 21 với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” do Báo Thái Nguyên tổ chức. Dự hội thảo có lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; đại diện Báo Nhân Dân, một số báo, tạp chí của Đảng ở trung ương.

Hơn 20 tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo đều khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của việc tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo Đảng, đồng thời làm rõ vấn đề tuyên truyền về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay sao cho trúng, hấp dẫn, thuyết phục. Đó là, báo Đảng cần bám sát chủ đề tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, được cụ thể hóa bằng Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW... Tuyên truyền về các nội dung này cần nêu rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế trong quá trình triển khai trên thực tế. Chuẩn bị tuyên truyền thật tốt về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nội dung, yêu cầu về xây dựng Đảng của cấp uỷ địa phương; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Nhiều tham luận đi sâu trao đổi về việc làm thế nào để các bài viết về xây dựng Đảng sinh động, thấm đẫm hơi thở cuộc sống, hấp dẫn, thuyết phục.

Trong chương trình hội thảo, các đại biểu đi thực tế, tìm hiểu công tác phát triển đảng viên, phát huy vai trò của tổ chức đảng, tình hình sản xuất tại một số doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.