Tư vấn

Thứ Hai, 28-12-2020, 02:07


 Từ năm 2021, bắt đầu điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động
 
 Tôi nghe nói, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động bắt đầu được điều chỉnh tăng. Xin hỏi quy định cụ thể về việc này như thế nào?
 
 NGUYỄN GIA MINH (Hải Dương)

Trả lời:
 
 Ngày 18-11-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo Nghị định này, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2, Điều 169 Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
 
 1. Kể từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
 
 2. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:
 
 - Đối với lao động nam:
 
 Năm nghỉ hưu 2021, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 03 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2022, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 06 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2023, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 09 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2024, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi.
 
 Năm nghỉ hưu 2025, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 03 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2026, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 06 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2027, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 09 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu từ 2028 trở đi, tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi.
 
 - Đối với lao động nữ:
 
 Năm nghỉ hưu 2021, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 04 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2022, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 08 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2023, tuổi nghỉ hưu là 56 tuổi.
 
 Năm nghỉ hưu 2024, tuổi nghỉ hưu là 56 tuổi 04 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2025, tuổi nghỉ hưu là 56 tuổi 08 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2026, tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi.
 
 Năm nghỉ hưu 2027, tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi 04 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2028, tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi 08 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2029, tuổi nghỉ hưu là 58 tuổi.
 
 Năm nghỉ hưu 2030, tuổi nghỉ hưu là 58 tuổi 04 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2031, tuổi nghỉ hưu là 58 tuổi 08 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2032, tuổi nghỉ hưu là 59 tuổi.
 
 Năm nghỉ hưu 2033, tuổi nghỉ hưu là 59 tuổi 04 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu 2034, tuổi nghỉ hưu là 59 tuổi 08 tháng.
 
 Năm nghỉ hưu từ 2035 trở đi, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi.
 
 Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 
 “Thông” khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh với điều trị nội trú
 
 Có phải từ năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh nào cũng được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT mà không cần chuyển tuyến như trước đó?
 
 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ (Sơn La)
 
 Trả lời:
 
 Theo quy định của Luật BHYT, trước ngày 1-1-2021, người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh mà không có giấy chuyển viện từ tuyến dưới thì được coi là đi khám, chữa bệnh trái tuyến và chỉ được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng.
 
 Khoản 6, Điều 22 Luật BHYT quy định: Từ ngày 1-1-2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.
 
 Như vậy, từ thời điểm ngày 1-1-2021, người bệnh có thẻ BHYT được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh nào trên toàn quốc (không cần giấy chuyển tuyến) và vẫn được coi là điều trị đúng tuyến.
 
 Tuy nhiên, người có thẻ BHYT cần lưu ý, quỹ BHYT chỉ chi trả chi phí theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng cho các trường hợp người bệnh tự đi khám tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và có chỉ định điều trị nội trú. Trường hợp tự đi khám ngoại trú sẽ chỉ được hưởng quyền lợi như trường hợp khám trái tuyến.