Tư vấn - Đối thoại

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thứ Hai, 01-06-2020, 04:10

Xin quý báo cho biết, những trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất vì gặp khó khăn do dịch Covid-19 được tạm dừng đóng trong thời gian bao lâu? Việc đóng bù được thực hiện như thế nào?

Nguyễn Anh Tuấn (Bắc Ninh)

Trả lời:

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4-5-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

3. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp nêu tại điểm a, điểm b khoản 2 Công văn này tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng;

b) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Công văn này tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị và không vượt quá thời hạn nêu tại điểm d khoản 1 Mục II Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 nhưng không quá 12 tháng.

c) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan BHXH xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.

4. Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất

a) Hết thời gian tạm dừng đóng nêu tại khoản 3 Công văn này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.

b) Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Nên tiếp tục tham gia BHXH

Năm nay tôi 45 tuổi, đã làm việc và đóng BHXH được hơn 10 năm. Cách đây gần một năm, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động, chốt sổ BHXH; nay tôi muốn lĩnh BHXH một lần có được không? Chế độ này được tính thế nào?

Trần Thế Anh (Hà Nam)

Trả lời:

Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22-6-2015 của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động quy định:

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

2. Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, nếu không tiếp tục tham gia BHXH nữa thì sau một năm, kể từ ngày nghỉ việc, bạn đủ điều kiện đề nghị giải quyết BHXH một lần.

Tuy nhiên, với hơn 10 năm đóng BHXH và thời gian này đang được bảo lưu, bạn nên lựa chọn tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện theo điều kiện cụ thể về quan hệ lao động của cá nhân bạn để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động.