Hướng dẫn về trình tự, thủ tục chi ngân sách hỗ trợ an sinh xã hội


Thứ sáu, 15/05/2020 - 02:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngày 12-5, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, thành phố có hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục để người dân làm hồ sơ và phương thức nhận hỗ trợ.

Các trường hợp được hỗ trợ gồm: người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh cá thể; NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ; người tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo Văn bản số 1511 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

UBND thành phố quy định các quận, huyện, thị xã chủ động tạm sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã (50% dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương còn đư, nguồn tài chính hợp pháp khác) để kịp thời chi trả hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng. Trường hợp khó khăn về nguồn kinh phí, UBND huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Tài chính) để Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp thành phố.

Sau khi hoàn thành công tác chi trả kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kinh phí thực hiện, gửi kèm các quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ về Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH chậm nhất ngày 10-8-2020.

Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, trình UBND thành phố, thống nhất Thường trực HĐND thành phố quyết định về kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định. Sở LĐ-TB&XH theo dõi, đôn đốc các quận, huyện, thị xã tổ chức việc hỗ trợ theo quy định bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ có liên quan tại văn bản này; Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.