Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách & vay nợ công

THU THỦY (Thực hiện)
Chủ Nhật, 17-02-2019, 18:16

Trong bối cảnh kinh tế - tài chính thế giới còn diễn biến phức tạp, sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn hạn chế..., việc thực hiện các mục tiêu trong những năm còn lại của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 là rất nặng nề. Chính phủ, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động ban hành Nghị quyết (NQ) số 01 về điều hành KT-XH, ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đột phá. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (trong ảnh) khi trao đổi ý kiến với phóng viên Thời Nay chung quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Xin Bộ trưởng cho biết đánh giá của mình về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN trong năm 2018 vừa qua?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (ĐTD): Cùng với những thành tích trong phát triển KT-XH, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN trong năm 2018 cũng rất toàn diện và đáng mừng. Thứ nhất, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN và tài chính công năm 2018 đạt kết quả khá toàn diện, đã cơ bản hoàn thành những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 07/NQ-TW (NQ 07) về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và NQ số 25/2016/QH14 của Quốc hội (QH) về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 đối với các nội dung động viên thu NSNN, tỷ trọng chi NSNN cho đầu tư phát triển, bội chi NSNN và nợ công so GDP. Thứ hai, thể chế chính sách lĩnh vực tài chính - NSNN tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. Thứ ba, cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được triển khai quyết liệt theo NQ số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế theo các NQ số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII). Thứ tư, quản lý chặt chẽ giá cả, kiểm soát lạm phát góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm và thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Thứ sáu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - NS.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục, như: giải ngân vốn đầu tư công chậm; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển biến chưa rõ nét; cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư công còn chậm; nợ nước ngoài của quốc gia còn ở mức cao…

PV: Những kết quả đạt được trong năm 2018 và ba năm từ 2016 đến 2018 đóng vai trò như thế nào trong việc thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng ĐTD: Có thể khẳng định rằng những kết quả đạt được trong năm 2018 và ba năm từ 2016 - 2018 của ngành tài chính là rất tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và là nền tảng trong việc thực hiện cơ cấu lại NSNN theo NQ 07, cũng như việc phát triển nền tài chính quốc gia trong trung và dài hạn. Đặc biệt, trong ba năm qua, đã giảm tốc độ tăng nợ công gần một nửa, góp phần kéo tỷ lệ nợ công giảm từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống còn 61,4% GDP cuối năm 2017; năm 2018 khoảng 61% GDP.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - tài chính thế giới còn diễn biến phức tạp, sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn hạn chế... thì việc thực hiện các mục tiêu trong những năm còn lại là rất nặng nề. Chính phủ, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động ban hành NQ số 01 về điều hành KT-XH, NSNN năm 2019 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đột phá. Bộ Tài chính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự quyết liệt vào cuộc của toàn thể các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, làm tiền đề thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại NSNN, kiểm soát chặt chẽ thu, chi NS và vay nợ công đã đề ra tại kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020.

PV: Là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, xin Bộ trưởng cho biết mục tiêu cụ thể đề ra cho năm 2019 là gì?

Bộ trưởng ĐTD: Năm 2019 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 - 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng với việc quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo các NQ của Đảng, QH, mục tiêu, nhiệm vụ về tài chính - NSNN năm 2019 được đề ra là: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với các mục tiêu nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định, cụ thể hóa các nhiệm vụ thu, chi NS và vay nợ công cho từng bộ, ngành, địa phương theo quy định, làm nền tảng để hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại NS, nợ công.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

.