Không tăng giá điện trong quý I và quý II - 2020

Thứ Năm, 26-03-2020, 16:52

Theo Bộ Công thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trong Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19, ngày 11-3, Bộ trưởng Công thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19, trong đó nêu rõ: “Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý II - 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá xăng dầu, giá điện”.

.