99,56% tổng số doanh nghiệp thực hiện thông quan tự động

Thứ Năm, 21-01-2021, 17:29
Ảnh: HOÀNG LAN

Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, ngành hải quan tiếp tục vận hành hệ thống VNACCS/VCIS (thông quan tự động) tại 100% số cục hải quan tỉnh, thành phố, với 99,56% tổng số doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hải quan, 99,32% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) và hơn 99,63% tổng số tờ khai hải quan trên cả nước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tham mưu cho Bộ Tài chính và phối hợp các bộ, ngành triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn. Tính đến ngày 31-12-2020, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 207 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai, với khoảng 3,55 triệu hồ sơ của hơn 43.800 DN.

Quy định mới về tài chính đối với công ty chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (CTCK), trong đó nêu rõ về hạn chế vay nợ, hạn chế cho vay và hạn chế đầu tư... của CTCK. Cụ thể, quy định về hạn chế vay nợ như sau: Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của CTCK không được vượt quá 5 lần. Giá trị tổng nợ theo quy định này không bao gồm các khoản: Tiền gửi giao dịch CK của khách hàng; Quỹ khen thưởng phúc lợi; Dự phòng trợ cấp mất việc làm; Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư… Đối với hạn chế cho vay, Thông tư nêu rõ: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 86 Luật CK, CTCK không được cho vay tiền, chứng khoán dưới mọi hình thức.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15-2-2021.

.