Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Thứ Năm, 21-01-2021, 17:38

Thống nhất phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Nghị quyết số 195/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó phấn đấu điều hành tăng trưởng kinh tế đạt từ 6 - 6,5%; tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các kế hoạch, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới…

Vùng dân tộc thiểu số tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

Cụ thể, các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 1-1-2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, quyết định, thẩm định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh sách trước ngày 31-3-2021.

.