Sức nông dân

TRUNG CHÍNH
Thứ Năm, 24-10-2019, 17:45

Liên tục chín năm qua, mỗi năm hơn 10 tỷ USD được huy động xây dựng nông thôn mới. Đó là thông tin từ Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 vừa diễn ra tại Nam Định.

Trong số 110 tỷ USD huy động suốt chín năm, nông dân đóng góp khoảng 95 tỷ USD. Nếu biết rằng nước ta đất chật người đông, diện tích canh tác trên đầu người vùng đồng bằng Bắc Bộ chưa đầy ba sào (tương đương khoảng 1.080 m²), mới thấy sức mạnh to lớn của nông dân.

Suốt chiều dài lịch sử, nông dân luôn đi đầu mọi sứ mệnh của đất nước. Và luôn trong nhóm hưởng thành quả thấp nhất. Đó là một thực tế! Huy động nguồn lực to lớn ấy, cần sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Nhưng trước hết mỗi nông dân đều hiểu rằng xây dựng nông thôn mới để cho nông dân, vì nông dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra gần hai năm. Nông thôn mới sẽ là nền tảng để mở ra giai đoạn phát triển mới cho nông thôn và nông dân.

Từ bài học xây dựng nông thôn mới, cần hướng tới huy động mọi nguồn lực khác trong xã hội. Bên cạnh nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân… là những tiềm năng to lớn chờ được phát huy cống hiến cho đất nước, cho dân tộc.

.