Như sợi chỉ đỏ xuyên suốt!

TRUNG CHÍNH
Thứ Tư, 04-09-2019, 11:14

Ngày 2-9, là Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 74 năm trước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, cho dân tộc. Kỷ nguyên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

Cũng dịp này, toàn Đảng, toàn dân bước vào năm thứ 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách nhau 24 năm, hai văn bản quan trọng nhất trong cuộc đời của Bác vẫn đau đáu nỗi niềm về con đường để quốc gia, dân tộc được độc lập, tự do, hạnh phúc.

Ngày 2-9-1945, bản Tuyên ngôn Độc lập công bố trước quốc dân, đồng bào và nhân dân thế giới thể hiện toàn bộ ý chí, khát vọng của đông đảo nhân dân Việt Nam quyết đứng lên đánh đuổi bè lũ bán nước và cướp nước để trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập. Suốt 30 năm sau đó, ý chí ấy, khát vọng ấy đã được chứng thực qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt với hai đế quốc lớn vào bậc nhất thế giới lúc đó. Và nhân dân Việt Nam là người chiến thắng trong các cuộc đấu tranh chính nghĩa để giành lấy những quyền thiêng liêng ấy là đất nước phải độc lập, dân tộc phải được tự do. Độc lập - tiền đề quan trọng nhất để mỗi người Việt Nam được tự do mưu cầu hạnh phúc đã trở thành hiện thực.

Tháng 9-1969, khi cuộc đấu tranh thống nhất đất nước vẫn đang bước vào giai đoạn quyết liệt, trước khi đi xa, trong Di chúc của mình, Bác dặn dò nhiều điều. Nhưng điều đầu tiên và trước hết là Bác nói về Đảng. Trong Di chúc, Bác Hồ căn dặn toàn Đảng, toàn dân xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tự do, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân Việt Nam càng nhớ tới Bác, biết ơn công lao trời biển của Bác đối với đất nước, với dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng ấy, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ Tuyên ngôn Độc lập tới Di chúc của Người, tất cả cho đất nước tới mỗi người dân: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

.