Hồi âm

UBND quận Thanh Xuân tiếp thu và xử lý những vi phạm tại chợ Khương Ðình

Thứ Tư, 02-12-2020, 03:59

Báo Nhân Dân số ra ngày 21-9-2020, trên trang 4, mục Bạn đọc, có đăng bài phản ánh với nhan đề “Xử lý dứt điểm sai phạm tại chợ Khương Ðình (Hà Nội)”. Về nội dung này, UBND quận Thanh Xuân vừa có Công văn trả lời số 1621/UBND-TTr, nội dung chính như sau:

Ngày 3-8-2007, UBND thành phố có Quyết định số 3096/QÐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu sử dụng đất (trong đó có dự án Khu thương mại dịch vụ Khương Ðình). UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng - Công ty TNHH Anh Thu (Quyết định phê duyệt số 648/QÐ-UBND ngày 3-4-2008). Ngày 28-11-2008, UBND thành phố có Văn bản số 3489/UBND-KHÐT chấp thuận việc thành lập công ty cổ phần gồm ba cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng - Công ty TNHH Anh Thu và Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và xây dựng Hà Việt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Khương Ðình. Ngày 12-12-2008, UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định số 972/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh nhà đầu tư từ liên danh nêu trên sang Công ty cổ phần Ðầu tư IT Việt Nam.

Ðến nay, do một số nguyên nhân như bài báo đã nêu, dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Khương Ðình chưa triển khai và đang có đề xuất dừng dự án và giữ nguyên mô hình chợ dân sinh truyền thống.

Về nội dung Công ty cổ phần Ðầu tư IT Việt Nam sử dụng đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 135 Khương Ðình không đúng quy định là do cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh “thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở chủ trương của thành phố và quy định của Luật Doanh nghiệp”. Việc chuyển đổi nhà đầu tư dự án cho Công ty cổ phần Ðầu tư IT Việt Nam được UBND quận Thanh Xuân căn cứ Văn bản số 3489/UBND-KHÐT của UBND thành phố Hà Nội, các quy định của pháp luật và đề xuất của nhà đầu tư. Như vậy, Công ty cổ phần Ðầu tư IT Việt Nam được phép nhận bàn giao toàn bộ hiện trạng dự án từ liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng - Công ty TNHH Anh Thu và tổ chức tạm thời quản lý, duy trì hoạt động của chợ Khương Ðình. Sau khi có các đề xuất dừng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Khương Ðình, UBND quận Thanh Xuân có Văn bản số 1525/UBND-KT ngày 9-10-2019, kiến nghị UBND thành phố “giữ nguyên mô hình chợ dân sinh truyền thống; giao UBND quận Thanh Xuân thu hồi quyết định lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện chuyển đổi mô hình…”. Hiện nay, UBND quận đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, do vậy, Công ty cổ phần Ðầu tư IT Việt Nam vẫn là đơn vị thực hiện theo Quyết định số 972/QÐ-UBND.

Về các nội dung phản ánh việc Công ty cổ phần Ðầu tư IT Việt Nam tự ý ban hành các quy định thu phí, lệ phí trái quy định, tăng giá điện, nước, dịch vụ..., Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã có Thông báo số 317/TB-CTUBND ngày 4-5-2020 về kết quả giải quyết, yêu cầu đơn vị này thực hiện đúng các quy định của pháp luật về mức thu phí, lệ phí.