Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2020

Chủ Nhật, 29-11-2020, 03:39

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen

TRẦN VĂN PHÒNG: Ph.Ăngghen đấu tranh chống Ðuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

NGUYỄN MINH TUẤN - BÙI VĂN HẢI: Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Ðảng Cộng sản

ÐẶNG QUANG ÐỊNH: Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh

NGUYỄN VĂN QUYẾT - LÊ MINH PHƯƠNG: Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn 1883-1895

PHAN MẠNH TOÀN: Những cống hiến của Ph.Ăngghen đối với phép biện chứng duy vật

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

NGUYỄN VIẾT THẢO: Tầm nhìn và tư duy chiến lược của cán bộ lãnh đạo trước yêu cầu nhiệm vụ mới

TRƯƠNG HỒ HẢI - ÐẶNG THỊ HOÀI: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

LÝ VIỆT QUANG - TRẦN THỊ HUYỀN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

LÊ VĂN TRUNG: Cơ chế bảo đảm quyền con người trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

CAO PHAN GIANG - VŨ THỊ HỒNG TRANG: Vai trò của văn hóa chính trị đối với kiểm soát quyền lực chính trị

Ðào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

BÙI PHƯƠNG ÐÌNH: Viện Xã hội học và Phát triển - 30 năm xây dựng và trưởng thành

NGUYỄN THẾ SANG: Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

Nhân vật - Sự kiện

LÊ THỊ THU HỒNG: Ðồng chí Tố Hữu - Ngòi bút sắc bén trong đấu tranh cách mạng

Thực tiễn - Kinh nghiệm

LÊ VĂN CHIẾN - TRẦN NHẬT DUẬT: Bước đầu đánh giá về việc thực hiện Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

PHẠM VÕ QUỲNH HẠNH: Thực trạng và xu hướng di cư của người Chăm ở An Giang

LÊ QUỲNH TRANG - CHU THỊ LÊ ANH: Chuyển đổi lao động - việc làm ở vùng Tây Nam Bộ

Diễn đàn

HÀ THỊ BÍCH THỦY: Ðấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong sinh viên hiện nay

Quốc tế

NGUYỄN QUỐC DŨNG: Phát triển tổng hợp vùng nông thôn góp phần giải quyết việc làm: Kinh nghiệm của một số quốc gia

PHẠM MINH SƠN: Hợp tác và xung đột quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

NGUYỄN VĂN DƯƠNG: Quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong quan hệ với Liên hợp quốc

LÊ THÚY HẰNG - TRẦN THỊ MINH NGỌC - HÀ VIỆT CƯỜNG: Chính sách tích tụ ruộng đất của Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

ÐẶNG ÐÌNH TIẾN - NGUYỄN THỊ THÚY: Chính sách đối ngoại của Ấn Ðộ những năm đầu thế kỷ XXI

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN: Vị trí của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ hiện nay

HÀ THỊ THU HƯƠNG: Vai trò của truyền thông chính sách đối với hoạt động của chính phủ ở các nước

TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI