Kính mời bạn đọc đặt mua Báo Nhân Dân, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay  II - 2021

Thứ Năm, 18-03-2021, 01:56

Báo Nhân Dân xin gửi đến quý độc giả kế hoạch xuất bản Báo Nhân Dân quý II - 2021, như sau:

● Báo Nhân Dân (hằng ngày): 8 trang khổ 42 x 58,5 cm, Giá bán lẻ 4.200 đồng/tờ.

Tháng 4-2021 có 30 số, cả tháng giá: 126.000 đồng.

Tháng 5-2021 có 30 số (báo nghỉ ngày 2-5), cả tháng giá: 126.000 đồng.

Tháng 6-2021 có 30 số, cả tháng giá: 126.000 đồng

Ðặt mua Báo Nhân Dân (hằng ngày) cả quý II - 2021: 378.000 đồng.

● Báo Nhân Dân cuối tuần: 16 trang khổ 29 x 42 cm.

Giá bán lẻ 4.800 đồng/tờ.

Tháng 4-2021 có 4 số, cả tháng giá: 19.200 đồng.

Tháng 5-2021 có 5 số, cả tháng giá: 24.000 đồng.

Tháng 6-2021 có 2 số và số báo đặc biệt chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 là số báo gộp 2 số 25; 26 giá 40.000 đồng, cả tháng giá: 49.600 đồng.

Ðặt mua Nhân Dân cuối tuần cả quý II - 2021: 92.800 đồng.

● Báo Nhân Dân hằng tháng: 64 trang khổ 22 x 28,5 cm.

Giá bán lẻ: 15.000 đồng/tờ.

Ðặt mua Nhân Dân hằng tháng cả quý II - 2021: 45.000 đồng.

● Báo Thời Nay: 24 trang, khổ 29 x 45 cm.

Giá bán lẻ: 6.800 đồng/ tờ.

Một tuần xuất bản 2 số vào thứ hai và thứ năm hằng tuần

Tháng 4-2021 có 9 số, cả tháng giá: 61.200 đồng.

Tháng 5-2021 có 9 số, cả tháng giá: 61.200 đồng.

Tháng 6-2021 có 8 số, cả tháng giá: 54.400 đồng

Ðặt mua Báo Thời Nay cả quý II - 2021 là: 176.800 đồng.

Ðặt mua cả 4 ấn phẩm: Báo Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Báo Thời Nay cả quý II - 2021: 692.600 đồng

(Sáu trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm đồng)

Mời bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các cơ sở bưu điện gần nhất