Quảng Trị phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật, 11/11/2018, 05:00:41

Theo Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Trị, đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt từ 50 đến 55% tổng số xã, tương đương với từ 59 đến 65 xã trong tổng số 117 xã. Từ năm 2018 đến 2020, tỉnh cũng tiến hành xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Theo đó, bên cạnh đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí cũ, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu phải nâng cao 12 tiêu chí gồm: giao thông, điện, trường học, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thông tin và truyền thông, an ninh trật tự và hành chính công. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

PV