Ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình

Chủ Nhật, 11/02/2018, 19:14:22

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Theo đó, đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình có 87.235 ha đất nông nghiệp, chiếm 62,9%; đất phi nông nghiệp là 48.906 ha, chiếm 35,27%; đất chưa sử dụng 2.538 ha, chiếm 1,83%. Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình căn cứ vào Nghị quyết tổ chức thực hiện điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

PV