Nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế

Chủ Nhật, 06/05/2018, 21:41:28

Mẹ tôi sinh năm 1965, hiện đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập, đã có 27 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Vì lý do sức khỏe yếu, mẹ tôi được cơ quan đưa vào danh sách đề nghị nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế. Vậy mẹ tôi có được giải quyết theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi không; nếu được thì hưởng những chế độ gì?

Nguyễn Thị Hằng Nga (Hà Nội)

TRẢ LỜI:

- Ðiều 2 Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế quy định về đối tượng áp dụng: (1). Cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp xã; (2). Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; (3). Người làm việc theo chế độ HÐLÐ không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NÐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật;…

- Ðiểm g Khoản 1 Ðiều 6 Nghị định số 108/2014/NÐ-CP quy định về trường hợp tinh giản biên chế: Có hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Ðiều 23 Luật BHXH, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

- Ðiều 8 Nghị định số 108/2014/NÐ-CP quy định chính sách về hưu trước tuổi:

(1). Ðối tượng tinh giản biên chế quy định tại Ðiều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LÐ-TB và XH và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Ðược trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Ðiểm b Khoản 1 Ðiều 50 Luật BHXH;

c) Ðược trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

(2). Ðối tượng tinh giản biên chế quy định tại Ðiều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và chế độ quy định tại Ðiểm a, c Khoản 1 Ðiều này và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Ðiểm a Khoản 1 Ðiều 50 Luật BHXH.

Như vậy, nếu mẹ bạn có thời gian nghỉ ốm đau trong hai năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định nêu trên thì mẹ bạn đủ điều kiện để đề nghị nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản quy định tại khoản 2, Ðiều 8 Nghị định số 108/2014/NÐ-CP (trường hợp đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên); được hưởng chế độ theo quy định trên.

Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi

Cháu tôi sinh ngày 15-6-2012, nay thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi chuẩn bị hết hạn. Vậy từ thời điểm thẻ hết hạn sử dụng đến khi cháu đi học gia đình có cần phải mua BHYT cho cháu không?

Trần Văn Hải (Vĩnh Phúc)

TRẢ LỜI:

Theo quy định của Luật BHYT: Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Như vậy, nếu cháu của bạn sinh ngày 15-6-2012 thì thẻ BHYT sẽ ghi có thời hạn sử dụng đến hết ngày 15-6-2018. Tuy nhiên, theo quy định trên, thẻ BHYT này vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9-2018.