Xem xét lại các lễ, hội chọi trâu

Thứ Tư, 09/08/2017, 15:39:17
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh: internet.

NDĐT – Ngày 7-8, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định số 3050/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, đồng thời đề xuất xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo để phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ cũng yêu cầu kiểm soát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của Luật di sản văn hóa thì Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét đưa di sản ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ cũng đề nghị thực hiện các hình thức tổ chức phù hợp trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương bảo đảm tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản.

Về các công việc cụ thể, Bộ yêu cầu Cục Di sản văn hóa rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn.

Bộ yêu cầu Thanh tra Bộ thanh tra, kiểm tra việc quản lý, tổ chức các lễ hội, đặc biệt các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như lễ hội, hội chọi trâu.

Bộ giao cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa; cơ quan quản lý và cộng đồng về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn.

Bộ giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, cơ quan quản lý và cộng đồng để đưa ra giải pháp tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn bảo đảm an ninh, an toàn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, giao Sở xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TUYẾT LOAN

Chia sẻ