Phát huy sáng tạo, đồng lòng, tạo đột phá mạnh mẽ

Thứ Hai, 04/12/2017, 15:15:53
 Font Size:     |        Print
 

Cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Trong ảnh: Thực hành điều khiển tự động hóa tại Khu công nghệ cao (quận 9).

Sau khi Bộ Chính trị có Kết luận số 21-KL/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 (viết tắt là Kết luận số 21), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 (ngày 24-11-2017) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (viết tắt là Nghị quyết số 54 của Quốc hội). Ðây là thời cơ lớn để TP Hồ Chí Minh tạo sự đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh (khóa 10) lần thứ 15 vừa diễn ra vào hai ngày 1 và 2-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định: Nghị quyết số 54 của Quốc hội thật sự chưa từng có và cũng gắn với trách nhiệm chưa từng có đối với TP Hồ Chí Minh. Ðây là thời cơ cách mạng để thành phố phát huy sức sáng tạo, truyền thống đoàn kết, sự đồng lòng của Ðảng bộ và nhân dân thành phố để tạo sự phát triển đột phá. Vì thế, thành phố phải triển khai thực hiện nhanh và xem đây là trách nhiệm rất lớn đối với cử tri cả nước, với Bộ Chính trị và với niềm tin của các đại biểu Quốc hội đã gửi gắm cho TP Hồ Chí Minh.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có nghị quyết, kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Theo đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nội dung Kết luận số 21 của Bộ Chính trị; nghiên cứu các nội dung Nghị quyết số 54 của Quốc hội trên tinh thần khẩn trương, thiết thực, không hình thức, lãng phí.

Nhiều ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng cho rằng, Nghị quyết số 54 của Quốc hội cho thí điểm thực hiện trong ba năm, do vậy, phải thực hiện quyết liệt, triển khai cần có sự kế thừa, tổng hòa những thành quả từ các nhiệm kỳ trước, từ đó đề ra phương hướng có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo ra "cú huých" thúc đẩy thành phố phát triển. Từng địa phương, đơn vị phải phối hợp nhịp nhàng trong việc "tăng tốc" thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố rà soát, sắp xếp lại theo từng nhóm công việc liên quan với nhau, đưa ra tiến độ thực hiện hợp lý, quan tâm nhiều hơn đến những nội dung công việc được thực hiện trong quý I và II năm 2018. Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (DN) nhà nước trực thuộc UBND thành phố giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành trong tháng 12-2017. Kế hoạch sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa các DN; mô hình cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DN nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại DN phải hoàn thành trong quý I năm 2018. Cần phải hoàn thiện kế hoạch có nội dung phát triển nông nghiệp thành phố trong giai đoạn 2018 - 2020 theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp của vùng.

Theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội, một trong những yếu tố quan trọng trong sự phát triển của thành phố là tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả hơn. Yêu cầu đặt ra là thu nhập tăng thêm phải gắn với hiệu quả làm việc, coi đó là động lực để cán bộ, công chức, viên chức của thành phố làm việc đạt hiệu quả cao, nhưng sẽ không áp dụng theo kiểu cào bằng. Do vậy, phải khẩn trương tập trung sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị hợp lý theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để triển khai thực hiện thành công cơ chế, chính sách đặc thù.

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội tạo cơ hội đặc biệt cho thành phố phát triển nhưng cũng là thách thức rất lớn, đòi hỏi cán bộ phải ngang tầm để thực hiện đạt kết quả tích cực trong ba năm còn lại của nhiệm kỳ. Do đó, trong nửa đầu năm 2018, phải tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ chủ chốt ở khối chính quyền và cấp ủy các cấp để bố trí cán bộ đúng, phát huy cán bộ có năng lực, phẩm chất phù hợp, đạt hiệu quả công việc cao trong các cơ quan, đơn vị. Ðối với những cán bộ chưa đến mức bị kỷ luật nhưng làm việc không đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hiện nay phải tính toán sắp xếp, bố trí lại…

Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh là một giải pháp có tính đột phá về thể chế để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn. Toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có tính thời cơ cách mạng và đã sẵn sàng vào cuộc để triển khai thực hiện quyết liệt nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thực hiện tốt Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 54 của Quốc hội gắn với thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 10 cũng là cách mà thành phố thể hiện trách nhiệm cùng cả nước, vì cả nước…

HỒNG ÂN và KHÔI NGUYÊN