Ðổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Thứ Hai, 15/01/2018, 19:28:38
 Font Size:     |        Print

Thực hiện chủ trương của Ðảng được đề ra tại Ðại hội lần thứ XII: "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Ðảng, đồng thuận trong xã hội... phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả", trong hai năm qua, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm, "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở", "toàn Ðảng làm công tác tư tưởng", ngành tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Có thể nói, đây là giai đoạn toàn ngành tuyên giáo có nhiều quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức trên tất cả các "mặt trận" tuyên giáo, tạo nên động lực tinh thần mới, góp phần cùng với đất nước hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong năm 2017 vừa qua với những dấu ấn quan trọng như: Tổ chức thành công Năm APEC 2017; tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,81%, hoàn thành và vượt 13 chỉ tiêu Quốc hội giao; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,... Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai hết sức quyết liệt và ngày càng có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng từng bước được củng cố, nâng cao; uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Chất lượng công tác tuyên giáo được thể hiện rõ nét trên từng lĩnh vực: Công tác tham mưu từng bước được nâng cao; công tác lý luận, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại, nhất là báo chí - xuất bản đã có nhiều chuyển biến. Theo đó, việc tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, tổng kết, sơ kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng thường xuyên được cải tiến phù hợp với nhu cầu và thời gian học tập của cán bộ, đảng viên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII và các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, 6, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ đột xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao đều đạt kết quả thiết thực, thể hiện rõ sự đổi mới nội dung, phương thức công tác luôn được gắn chặt chẽ với nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo nên sức mạnh bền vững trong công tác tuyên giáo của Ðảng.

Thông qua hoạt động tuyên giáo, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức liên quan đến chiến lược quốc gia như: đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động; khoảng cách giàu nghèo; chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường; an toàn thực phẩm; năng lực cạnh tranh quốc gia, trình độ khoa học công nghệ; những vấn đề nảy sinh bất ngờ gây rủi ro, thiệt hại trực tiếp đến đời sống của nhân dân như thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường; các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; những vấn đề hạn chế trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội... từng bước được hóa giải, đồng thời giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cầm quyền của Ðảng trong điều kiện mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng tự hào, công tác tuyên giáo từ sau Ðại hội Ðảng lần thứ XII đến nay vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần sớm được khắc phục. Ðó là: Công tác định hướng nghiên cứu, đề xuất đổi mới về các vấn đề bức thiết liên quan được phân công theo dõi ở một số lĩnh vực còn hạn chế, thiếu tính chủ động trong cách tiếp cận, tổ chức xây dựng nội dung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Công tác nghiên cứu lý luận, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn chưa được gắn kết nhuần nhuyễn. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là trên mạng xã hội còn hạn chế, đã để xảy ra một số dư luận không tốt, ảnh hưởng tới uy tín của không ít tổ chức và cá nhân. Sự phối hợp, kết nối các lực lượng trong và ngoài ngành; giữa trung ương và cấp tỉnh vẫn chưa nhịp nhàng, thiếu gắn kết. Các lĩnh vực khoa giáo chưa được tham mưu đúng tầm, nhất là việc cụ thể hóa nghị quyết của Ðảng thành cơ chế, chính sách cụ thể; chưa siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước một số lĩnh vực tuyên giáo, nhất là về báo chí, xuất bản gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Chỉ đạo phương hướng hoạt động của ngành tuyên giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng nhất là phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng và đất nước trong tình hình hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, năm 2018, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và nhiệm vụ căn bản sau đây:

Một là, đổi mới nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh thế giới và trong nước phát triển nhanh chóng về khoa học công nghệ và những biến đổi khó lường về tình hình chính trị, kinh tế. Phải tập trung cao nhất để đổi mới tư duy nhằm thúc đẩy sự phát triển của dân tộc và đất nước, khắc phục triệt để tính bảo thủ trì trệ, sao chép, lười suy nghĩ và xa rời thực tiễn. Theo đó, công tác tuyên giáo cần có những dự báo khoa học cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giải quyết kịp thời các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm về công tác tuyên giáo đã nêu trong Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 22-3-2016 "Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng".

Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành phát huy truyền thống vẻ vang, kiên định các quan điểm có tính nguyên tắc; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tâm huyết với nghề, trách nhiệm với xã hội, thực hiện chuẩn mực tiêu chí người cán bộ tuyên giáo: "Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả".

Hai là, không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, mọi binh chủng tuyên giáo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nội dung, phương thức đổi mới phải gắn với thực tiễn, tập trung giải đáp sâu sắc các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trọng tâm đổi mới là nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các đề án và các báo cáo chuyên đề trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng ở các cấp vào cuộc sống. Ðáng chú ý, thường xuyên tham mưu, triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên thấu hiểu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc cần thiết, hằng ngày trong cuộc sống, trong mỗi cơ quan, đơn vị cũng như trong mọi lĩnh vực công tác. Trong đó, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc đề ra.

Ba là, chú trọng công tác nghiên cứu lý luận chính trị gắn với tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với tư cách là một khoa học, lý luận phải có tầm nhìn vượt trước để dẫn đường. Theo đó, tập trung rà soát, bổ sung, đổi mới các chương trình giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng tham gia. Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước; dự báo, phát hiện sớm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội, nhất là những vấn đề liên quan tới triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và các nghị quyết liên quan trực tiếp tới lĩnh vực tuyên giáo; nắm chắc tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên trước những biến động khó lường của xã hội. Qua đó, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Ðảng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong Ðảng và nhân dân, để nhân dân thừa nhận vai trò và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động truyền thông, nhất là đối với báo chí, xuất bản, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng; kiên quyết khắc phục những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Trọng tâm của báo chí là tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy. Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những giá trị tốt đẹp; đồng thời, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, cái xấu, cái ác; phê phán, phản bác các thông tin sai trái... Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại và các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại. Nắm bắt nhanh nhạy, chính xác và chủ động tiến công có hiệu quả, đấu tranh kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa". Khẩn trương kiện toàn, duy trì và củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư 94 và các ban chỉ đạo 94 ở bộ, ngành, địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm chuyên gia.

Năm là, tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII. Trên tinh thần đó, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh làm công tác tuyên giáo. Ðây là yêu cầu rất quan trọng, vì nếu không có đội ngũ cán bộ tốt thì không thể triển khai có hiệu quả các công việc đặt ra. Từng bước đầu tư phương tiện, điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tuyên giáo ở các cấp bổ sung trang thiết bị hỗ trợ cho một số hoạt động tuyên giáo để bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời trong quá trình triển khai công tác tuyên giáo. Quan tâm xây dựng Ðảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ và của cơ quan.

TS BÙI THẾ ĐỨC
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương