Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám, chữa bệnh

Chủ Nhật, 14/01/2018, 20:08:29

Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Mục tiêu đến năm 2020, 100% số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, trong đó có 70% số bệnh viện tích hợp hệ thống quản lý xét nghiệm, 50% tích hợp hệ thống thông tin lưu trữ và truyền hình ảnh y học; triển khai trên toàn quốc hệ thống giám định, hệ thống thông tuyến bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, 100% các đơn vị có hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác điều hành, quản lý và công tác chuyên môn chủ yếu của đơn vị; xây dựng và vận hành hệ thống tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa tại các bệnh viện hoạt động đạt hiệu quả; có hệ thống thông tin quản lý hoạt động phòng khám bác sĩ gia đình; xây dựng và triển khai trên toàn quốc phần mềm hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử...

Để đạt mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế ưu tiên tập trung triển khai ba chương trình y tế điện tử, đó là: Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử để từng bước hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế. Thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã theo tiêu chuẩn chung để bảo đảm kết nối liên thông các phần mềm này với nhau và với giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.

PV