Về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Thứ Sáu, 08/09/2017, 19:27:46
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu (GNHS-TL) vào Lưu trữ cơ quan (LTCQ), Lưu trữ lịch sử (LTLS).

Theo đó, Thủ tướng chỉ thị Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc và GNHS-TL vào LTCQ, LTLS; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lập hồ sơ và GNHS-TL vào LTCQ, LTLS cấp tỉnh theo trách nhiệm quy định tại Ðiều 9 và 19 Luật Lưu trữ.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí; yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phải bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ; thanh tra, kiểm tra việc lập và GNHS-TL…

Chia sẻ