Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Chủ Nhật, 11/03/2018, 18:19:47

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (viết tắt là BCÐ).

BCÐ do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban; có chức năng chỉ đạo, điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Quy chế hoạt động quy định cụ thể nhiệm vụ của các thành viên và bộ máy giúp việc BCÐ.

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư là cơ quan thường trực BCÐ, thành lập Tổ giúp việc, có sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp BCÐ để thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên BCÐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy, tổ chức của cơ quan mình thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo BCÐ phân công.

PV