Nhiều vướng mắc trong hoạt động KH&CN của vùng trung du và miền núi phía bắc

Thứ Sáu, 11/05/2018, 14:25:10

NDĐT- Ngày 11-5, Hội nghị Giao ban khoa học và công nghệ (KH và CN) vùng trung du và miền núi phía bắc lần thứ 17 do Bộ KH và CN tổ chức đã diễn ra tại Lào Cai.

Nhiều vướng mắc trong hoạt động KH&CN của vùng trung du và miền núi phía bắc

Bộ KH và CN cho biết, thời gian qua, hoạt động KH và CN của các tỉnh trong vùng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Các cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều quan tâm, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của KH và CN trong các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; có các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các sản phẩm chủ lực của vùng, địa phương được đầu tư, khai thác, phát triển…

Tuy nhiên, ngân sách đầu tư cho KH và CN còn hạn chế; chưa có định mức khung về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo để địa phương áp dụng; thiếu công nghệ chế biến để tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm; thời gian cấp chỉ dẫn địa lý kéo dài; tiêu chí đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ của các doanh nghiệp chưa phù hợp...

Giai đoạn 2018-2020 hoạt động KH và CN của các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc cần tập trung vào các nhiệm vụ: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách cho KH và CN hằng năm khoảng 2% trong tổng chi ngân sách của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương; đẩy mạnh xây dựng và thực thi bảo hộ sở hữu trí tuệ; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm hàng hóa, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu sản phẩm theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác giữa các địa phương với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển KH và CN của vùng.

THANH QUÝ