Khuyến khích thúc đẩy chuyển giao và đổi mới công nghệ

Thứ Năm, 16/03/2017, 10:18:06
 Font Size:     |        Print
 

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh.

NDĐT - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) đã khái quát được đầy đủ được chủ trương của Nhà nước nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN), ngăn chặn các thiết bị lạc hậu vào Việt Nam. Sáng 16-3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, hiện dự thảo Luật CGCN với với sáu chương, 59 điều đã bao quát tất cả các vấn đề đặt ra như: Phạm vi điều chỉnh của Luật; Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ; Công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động chuyển giao công nghệ. Đã bổ sung các chính sách về CGCN từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động CGCN; khuyến khích hợp tác công – tư để triển khai các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động nghiên cứu chung với doanh nghiệp.

Về thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, Ban soạn thảo đã nhất trí cho rằng, để có thể kiểm soát hiệu quả các dự án đầu tư, cần thiết phải phân luồng công nghệ, quy định trách nhiệm, trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ ngay trong Luật. Đồng thời, phải phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các luật khác có liên quan để giảm thiểu tối đa thủ tục đầu tư, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và thuận lợi trong đầu tư của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật đã có các biện pháp khuyến khích thúc đẩy CGCN và phát triển thị trường công nghệ. Bổ sung, đề xuất một số chính sách đối với các hoạt động KH&CN nói chung, như nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác để thúc đẩy phát triển và thương mại hóa công nghệ...

Các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ sẽ được đưa vào là đối tượng được ưu tiên xem xét hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các tổ chức tín dụng khác. Nhất là để thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, tạo lập môi trường cho hoạt động CGCN, dự thảo Luật khuyến khích, đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động KH&CN và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển tổ chức trung gian, nâng cao năng lực nguồn cung và nguồn cầu công nghệ…

KHÁNH BĂNG

Chia sẻ