Tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng

Thứ Năm, 10/08/2017, 15:23:09
 Font Size:     |        Print

Ban Chỉ đạo Chương trình số 01 (về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Ðảng và tổ chức Ðảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020 thực sự trong sạch, vững mạnh") của Thành ủy khóa 16 vừa ban hành Thông báo số 15-TB/BCÐ về kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy tại hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Chương trình.

Ðể tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến tháng 6-2018 và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Chương trình yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị thuộc thành phố cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, rà soát toàn bộ các đề tài, đề án, chuyên đề cụ thể hóa Chương trình số 01; hoàn thành việc xây dựng, ban hành trong năm 2017 và triển khai tổ chức thực hiện ngay để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ðối với đề án, chuyên đề không có tính khả thi thì báo cáo Ban Chỉ đạo, không tiếp tục xây dựng nữa.

Thứ hai, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ đạo Chương trình tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, có giải pháp đồng bộ để củng cố, kiện toàn cơ sở đảng yếu kém; giải quyết những điểm nóng, vụ việc phức tạp một cách triệt để, lâu dài, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thành ủy theo quy định.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01 đã đề ra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong đó, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở thành phong trào sâu, rộng. Tập trung vào năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá của thành phố và các vấn đề bức xúc, nổi cộm; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Thứ tư, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự và công việc tiếp tục triển khai của các cơ quan, đơn vị.

PV