Lò đã nóng lên rồi!

Thứ Bảy, 12/08/2017, 07:31:12
 Font Size:     |        Print
 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử 14 người nguyên là cán bộ địa phương, liên quan đến sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: BÁ CHIÊM

LTS - Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa diễn ra, với hàm ý công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, để không cơ quan nào, không cá nhân nào đứng ngoài cuộc. Từ những kết quả đạt được, bài viết của đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ phân tích rõ hơn bài học kinh nghiệm, một số hạn chế và kiến nghị biện pháp để cuộc đấu tranh với loại “giặc nội xâm” này thật sự đạt hiệu quả lâu dài.

Trong các kỳ Đại hội gần đây, Đảng ta đã nhận thức được rằng nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên là nguyên nhân trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và đã chủ động đề ra các biện pháp khắc phục.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng cũng được tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện. Việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII cùng với việc chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, suy thoái.

Việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quá trình chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm phê bình trong Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 và việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được kết luận sau tự phê bình và phê bình đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; tạo chuyển biến bước đầu trong ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm và góp phần làm trong sạch Đảng.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng, ban hành các quy chế, quy định mới để thực hiện; từng bước chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, từng bước sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh hành vi trong công tác, cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

Tuy nhiên, việc đấu tranh chống tham nhũng trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cần nhận thức rõ để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trước hết, phải xác định rõ mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng”, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, đề cao trách nhiệm nêu gương và đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế của Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với chống suy thoái, vi phạm, tệ nạn xã hội.

Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả cao hơn, theo chúng tôi cần tập trung vào một số vấn đề chính yếu sau đây:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự hưởng ứng, đồng lòng của quần chúng nhân dân. Thực tiễn đã chứng minh, Đảng ta đã từng bước tìm ra được con đường đi đúng đắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, đó là luôn dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đúng đắn của Đảng.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị phải triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát, kiểm soát cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; có cơ chế, biện pháp, hình thức để giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc trao và thực thi quyền lực của cán bộ, đảng viên từ nhiều phía “trong cái lồng của chế độ”.

Ba là, hoàn thiện quy định nhận xét, đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng bảo đảm đúng thực chất, tránh hình thức. Kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, có thành tích; phê phán, kiểm điểm, xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu gương mẫu, thiếu tự giác, có khuyết điểm, sai phạm. Thực hiện tốt phương châm kết hợp giữa “xây” và “chống”. Xử lý nghiêm, đồng bộ kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ, đảng viên, công chức có khuyết điểm, vi phạm về tham nhũng, suy thoái nghiêm trọng.

Bốn là, có giải pháp thuận lợi khuyến khích nhân dân tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái. Xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, biện pháp hữu hiệu để chống tham nhũng cả ở khu vực công và khu vực tư, bảo đảm cán bộ, công chức “không cần tham nhũng, không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng”; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh tội phạm tham nhũng và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng hoặc có nguồn gốc, liên quan đến tham nhũng. Tập trung thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các tổ chức, cá nhân có vi phạm tham nhũng, suy thoái nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm.

Năm là, rà soát hoàn thiện cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát bảo đảm chặt chẽ việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là người đứng đầu; xây dựng và thực hiện Đề án tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực; nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra đảng các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Sáu là, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong Đảng thời gian tới cần phải thường xuyên được tìm tòi, nghiên cứu để đạt hiệu quả cao hơn nữa.